Život u Švajcarskoj – informacije i online-savetovanje  

Porezi

Ukupni izdaci na saveznom, kantonalnim i opštinskim nivoima iznosili su 2007 oko 146 milijarde franaka. Troškovi infrastrukture, saobraćaja, armije, policije, obrazovanja, zdravlja, socijalnog osiguranja finansiraju se u suštini iz dohodaka i imovine privatnih lica, prihoda od poreza preduzeća i prihoda od poreza na dodatu vrednost.

Švajcarski poreski sistem je konzipiran na federalnom sistemu. On obuhvata tri nivoa: savezne poreze, kantonalne poreze i opštinske poreze. 
 
26 Kantona imaju sopstvene Poreske zakone sa raličitim sistemima oporezivanja. Opštine mogu samostalno da utvrde visinu svojih poreza ali u granicama koje je propisao kanton. Savezni porez obračunat je uz kantonalni porez. Zato je poresko opterećenje u Švajcarskoj od kantona do kantona i od opštine do opštine različito.

O temi: Oporezivanje privatnih lica, Izvorni porez na dohodak, Poreska obaveza, Indirektni porez

Linkovi: