Život u Švajcarskoj – informacije i online-savetovanje  

Osiguranje od štete

U Švicarskoj , mnogi rizici i opasnosti za život , zdravlje , vlasništvo i dobra mogu biti objekt osiguranja. Neka od tih osiguranja su obavezna a neka su po slobodnom izboru.

Osiguranje pokriva financijski posljedice „štetnih događaja“. Definiramo „štetni događaj“ kao događaj koji je nemoguće predvidjeti da li će se dogoditi, ili ako znamo da će se dogoditi, kada će to biti.
Dakle , zajedničko svim osiguranjima je da pokrivaju rizike. Da bi mogli pomoći u slučaju nesreće , sva osiguranja se baziraju na doprinosima u obliku premija.
Mogu se osigurati osobe, imovine ili gubici vlasništva.

Premije

Premije nisu izračunate unaprijed samo na osnovi  eventualnih budućih šteta. One također ovise i o administrativnim troškovima. To je razlog zbog čega se one mogu veoma razlikovati od jedne do druge osiguravajuće kompanije ili od jedne vrste ugovora o osiguranju do druge...
U pojedinim slučajevima, premije mogu biti pod uticajem ponašanja osiguranika. Tako da vozači koji voze bez prekršaja plaćaju manje premije.
Upozorenje !
Osiguravajuće kompanije mogu isključiti osiguranika iz osiguranja ako ne plati premiju na vrijeme nakon što je dobio opomenu u pisanom obliku. Po isteku roka opomene, osiguranje nema više obavezu pružanja usluga ni plaćanja naknade.

O temi: Osiguranje domaćinstva, Osiguranje za slučaj nanošenja štete drugom licu, Osiguranje vozila

Linkovi: