Sida loogu noolyahay Swiiska: Wararka iyo talooyinka loogu tebinayo e-mailka  

Dugsiyada iyo farsamooyinka

Dugsigakhasabka ah.
Qaanuunkasuwiskaayaadaryeelaxaquuqdacarruurtu ay leedahay, sidaadarteed, carruurtadadkamagangalyadoonkuwaxayxaquleeyihiinineytagaaniskoollada laga bilaabofasolkakowaadilaaka sagaalaad  (9 sannadood)
 
Xaafaddaammadegmadacarruurtuaykuqoranyihiin, haddeyudegganyihiin si kumeelgaadh ah,xalgaarahayaalooeegaawaxbarashadooda.
 
Qoysaskakunoolgargaarkadegdeggaaheelooogolaadomagangalyadoonnadawaddanka laga celinayoammakuwaarjiyadoodalagusooceliyeyeelodiidey, carrurtooduxoqbeyuleeyihiindugsigawaynalasoconayaanooweydhiganayaanwaxbarashada.
 

Dugsiyadaqaybahakhasabka ah

Haddiaybuuxiyaansharuudaha laga rabo, dugsiyadatacliintaiyofarsamooyinkudhammaanwayufuranyihiincarruurtaqoysaskamagangalyadoonka ah.
 
Taxadin(fiirogaar ah)
Qoysaskaqoxootigalooaqoonsadeycarrurtoodaookaliyaayoo la siiyaaammaxaquyeeshalacagtalyidhaahdobuurseammaburuskatacliintaiyofarsamada, laakinqoysaskamagangolyadoonkaahiyokuwalasiiyeymagangolyadameelkugoodhkaahcarruurtoodaxaqumalahalacogtaasiburuskatacliintaeelagugargaarodadkadhaqaalahooduyaryahayammaaanu kubafilneyn.
 

Barashadashaqadaammafarsamada

Cahdigaammaheshiiska (contrat)barashadashaqqooyinka (apprentissage) lala yeelanayoshokhsimagangalyadoonahammashakhsilooogolaadeymagangalyomeelkugaadh ah,  waxalaguxirayshuruudahashaqadalaguxidhayookale, fursaddaammajaaniskalooogolyahaynawuuyaryahay.
Shakhsiyadaqaxootigalooaqoonsadeyiyokuwaajnebigaaheedeggenaashahalasiiyeylagumaxidhoshuruudahaasi, waxeyna la xeeryihiinbulshadasuwiska.
 

Fursadoammajaanisyougaarahmagangalyadoonka 

Kaantoonnadasuwiska ,qaarkoodwaxaysiiyaandhallinyartamagangalyadoonkaahfursadowaxbarashoooaylasocdaan, waanawaxbarashadaasaaska u ah farsamooyinkakaladuwan.
Xarumobadanooahkuwaqaxootiga ,degmooyinkaiyokaniisadobawaxaybixiyaanwaxbarashoahluuqadahaooaykutabarucaanbadanaabashakhsiyaad..
Dadkalooaqoonsadeyqaxootigawaxaydawladdukadhiibtaakharashaykubartaanluuqaddalagagahadlomeelahaaykuqoranyihiin.
 

In this section: Shaqada, hoydajinta, Sharciga joogitaanka, isku keenista qoysaska, guurka, dugsiga iyo waxbarashada, caafimaadka

Related links: