Jeta në Zvicer- Informim dhe Kshilla-Onlineu  

Arsimimi

Të mësosh nuk është privilegj për të ritë. Mësimi të benë vital dhe me ëndje.

Kualifikime të mëtejshme të Pro Senectute

Ofertat më të leverdishme janë: kurset e gjuhës, kreativitetet, përgatitja për pleqëri dhe kurse trajnuese për kujtesë, por edhe EDV,-Internet dhe kurse për celular. Ose kurse që ata me to mund të ushqejnë interesat e veta p.sh. muzika, aktrimi në teatër, këndimi ose loja më letra. Edhe pasditja për të moshuar është një ofertë.

Universiteti për të moshuar

Universiteti për të moshuar ofron një Program të larmishëm prej referatesh dhe simpoziumesh për gjatë kohës së semestrit, kryesisht në format e referimit dhe pas andej diskutimit. Referatet mbahen nga Docent universiteti.
Kush mund të merë pjesë?   Të gjithë personat që e kanë arrit moshën 60 vjeçare, apo veç janë të pensionuar para kohe, si dhe partneret/partneret e tyre.

Anëtarësimi: për pjesëmarrje në programin akademi, ata duhet privuar vetën nga të drejtat e tyre. Si pas rregullit edhe regjistrimi individual është i mundur, por në këtë rast është me pagesë.

Kërkoni oferta tjera

Oferta tjera për kualifikime të më tejshëm gjeni në Internet – portali për të moshuar në Komunën ku banoni.
 

Related links:

Back to top