Jeta në Zvicer- Informim dhe Kshilla-Onlineu  

Ligji i punës

Ligji i punës përmban të drejtat dhe detyrimet e punëtorëve dhe punëdhënësve. Ajo është vendosur në disa ligje.

Kryesore janë :

  • Kodi i Detyrimeve (kontrata individuale e punësimit, marrëveshja kolektive e punës, kontratë normale e punës).
  • Ligji i punës (mbrojtja e përgjithshme e punëtorëve, kohëzgjatja e punës dhe pushimi, punëtorët e rinj, gratë shtatzëna dhe nënat që japin gji)
  •  Ligji mbi sigurimin e aksidentit (siguria në punë)
Shtetasit e huaj që janë tashmë në aktivitet fitimprurës në Zvicër kanë të njëjtat dispozita të ligjit të punës si kolegët e tyre Zviceranë.
  
Kujdes !
Punëtorët janë po aq përgjegjës për respektimin e detyrimeve të ligjit të punës ashtu sikurse punëdhënësit e tyre.

In this section: Sëmundja , Pezullimi nga puna , Shtatzënia , Pushimet, Sigurimi në punë, Të ritë , Ortë e punës, Kontrata e Punës

Related links: