Jeta në Zvicer- Informim dhe Kshilla-Onlineu  

Ligji mbi azilin

Ligji zviceran mbi azilin rregullon dhënien (akordimin) e azilit, të drejtat e refugjatëve, mbrojtën kalimtare për ata qe për ketë kanë nevojë dhe kthimin për personat qe zili u është refuzuar. Ligji Zvicrën mbi azilin mbështetet në Konventën ndërkombëtare.

Neni 3 Ligjit mbi azilin definon termin e azilit.

  1. Refugjatet janë personat, të cilët vendlindjen e tyre ose shtetin në të cilin se fundi kanë jetuar, për shak të përkatësisë se tyre racore, religjionit, nacionale, përkatësisë në një grup të posaçëm social ose për shak të drejtimit të tyre politik, seriozisht janë të rrezikuar ose kanë frikë të bazuar që jeta e tyre është e rrezikuar. 
  2. Si rrezikim serioz shihet: rrezikimi për jetë, jeta ose liria për të jetuar, si dhe veprimtarit që i bëjnë shtypje psikike të pa përballueshme.Arsyet specifike qe i shtynë femrat të migrojnë,  janë arsye që llogariten.

(përkthim jozyrtar)

Termi refugjat në ligjin zviceran mbi azilin bazohet në Konventën e Gjenevës të vitit 1951, nënshkruese e se cilës është edhe vetë Zvicra.

Konventa mbi të Drejtat e Fëmijës, të cilën Zvicra e ka nënshkrua, rregullon mënyrën se si duhet të zhvillohet ecuria e procedimit me të mitur Azilkërkues të pa përcjellës.

Fitimi i azilit në Zvicër është vështirësua, me harmonizimin me rregullat e azilit në shtet evropiane.

Related links:

Back to top