Jeta në Zvicer- Informim dhe Kshilla-Onlineu  

Ankesa 

Ju apo përfaqësuesi i juaj juridik mund të beni ankesë pranë Gjykatës kushtetute konfederalae, Postfach, CH-9023 St. Gallen, Tel. 058 705 26 26, Fax: 058 705 29 80 Përpilimi i ankesës.

Afati i ankese është cekur në vendimin për refuzim të azilit në preambulën e fundit e drejta në Ankesë.
Ju mund të ankoheni vetëm një herë. Vendimi i Gjykatës konfederale është definitiv, ankesa në Aktvendimin e Gjykatës konfederale nuk lejohet.

Sa zgjatë afatet për Ankesë

Ankesa mund të behët/paraqitet brenda 30 ditës, kruese për rastet e mos përfshirjes së lëndës në procedim, afati është vetëm 5 ditë.

Kujdes
Pas skadimit të afatit, jeni të rrezikuar të ju dëbojnë ose tu ju vendosin në ndenji burgdebimi.

Si përpilohet Ankesa

  • Në rastë se ju bëni ankesë, i drejtoheni për ndihmë Këshillimoreve juridike apo Avokatit.
  • Lexoni këto Fleta informuese dhe shkresa tjera.
  • Kërkoni dokumentet tuaj së bashku me kërkesën e bërë për azil.
  • I drejtoheni me lutje zyrës për ndihmë sociale për një vërtetim.
  • Përktheni vendimin e Entit konfederal për migrim.
  • I nënvizoni argumentet qe kanë ndikua për refuzimin tuaj të azilit, koncentrohuni në to dhe me argumente i kundërshtoni
  • Mundohuni të paraqitni sa ma shumë argumente
  • Ankesën e tuaj përpiloni në gjuhen Gjermane, Frëngjishte apo Italishte. Ankesën e dërgoni me post rekomande.

Sugjerim
Shfrytëzojeni informacionet nga Shoqata ndihmë të arratisurve.

In this section: Kërkesa për Asyl, Akordimi i azilit, Ankesa , ndihm-emergjente, Marrja në pyetje

Related links:

Back to top