Jeta në Zvicer- Informim dhe Kshilla-Onlineu  

Lejeqendrimi për  bashkëshorten/tinë me shtetësi të huaj 

Parakushtet për një vendim definitiv të qëndrimit në Zvicër, është lejeqendrimi. Për denjën e Lejeqëndrimit është i autorizuar Enti kantonal i migracionit

 

Anëtari/ja bashkëshortor i qytetarit zviceran

Më rastin e lidhjes së martesës me një qytetar/tar zvicerane, i huaje / e huaja fiton kushtin për marrjen dhe vazhdimin e lejeqëndrimit

 

Bashkëshortit nga shtetet e EU/EFTA

Qytetaret e BE marrin Lejeqëndrimin –Viza B për 5 vite, dhe kanë një të drejtë origjinale të lejeqëndrimit pa varësisht prej bashkëshortit/ës së tij, konfrom marrëveshjes mbi lëvizshmërinë  e lirshme. Banimi i përbashkët nuk është i detyruar.

 

Bashkëshortët nga vendet e treta

Bashkëshorti/ja nga të ashtu quajturave vende të treta marrin lejeqëndrimin – Viza B me destinim lejeqëndrimi bashkëshort ose bashkëshorte e një zvicerani/e. Lejeqëndrimi vazhdohet çdo vit,  për sa në te qëndron destinomi i lejeqëndrimit “martesa”.

 

Kujdes
Jetesa e përbashkët në një banesë është e detyrueshme pesë vite rresht.

Pash pesë vite bashkëshortore, partneret bashkëshortor të huaj, marrin vizën C. Kjo vizë e qëndrimit sa i përket kohës së qëndrimit në Zvicër është e pa kufizuar. Si pas rregullit për shkaqe kontrolle epet për 5 vite.

 

Kujdes
Vitet bashkëshortore të kaluara në shtet të huaj nuk llogariten.

 

Bashkëshortit nga shtetet e BU

Pa varësisht nga afati i lejeqëndrimit, qytetaret e BU kanë të drejtën e bashkimit familjar (përjashtim bëjnë Rumunia dhe Bullgarja), me rëndësi është qe ata të kenë një banesë qe i plotëson kushtet për banim familjarë. Kjo vlen edhe për anëtaret bashkëshortor të vendeve të treta, në rast se ata kanë një lejeqëndrim në ndonjërin e shteteve anëtare të EU.

 

Kujdes
Nëse ju nuk jeni të punësuar, duhet të dëshmoni se për ju dhe familjen e juaj, keni mjete të mjaftueshme për jetesë dhe posedoni edhe sigurimin shëndetësor.

Qytetaret e EU marrin Lejeqëndrimin – Vizën B për 5 vite dhe kanë një të drejtë origjinale pa varësisht nga partneri i tyre. Atyre nuk ju kërkohet të banojnë se bashku.

 

Qytetaret e shteteve të treta me Lejeqëndrim – Viza B

Ata nuk kanë të drejtën në bashkim familjar. Por ketë të drejtë mund ta kërkojnë të Personeli kantonal përgjegjës. Kërkesa do të shqyrtohet në meny individuale. I drejtoheni ndenji  këshillimoreje juridike për të huaj në kantonin tuaj.

 

Bashkëjetesa e regjistruar

Rregullat e cekura më lartë vlejnë gjithashtu edhe për partneret me seks të nyejt të regjistruar si bashkëjetues.
 

In this section: Tërheqja e Fëmijëve

Related links:

Back to top