Jeta në Zvicer- Informim dhe Kshilla-Onlineu  

Tërheqja e Fëmijëve 

Nëse të huajte dëshirojnë që fëmijët e tyre të cilët jetojnë në vendlindje, ti sjellin në Zvicër, janë të detyruar të bëjnë kërkesë pranë autoriteteve te autorizuar Kantonale. Qëllimi i tërheqjes eshë që familjes ti mundësohet dhe ti sigurohet bashkëjetesa.

 

Afatet

Vlerësimi për tërheqjen e fëmijëve, duhet të ndodhë në kohen mbrenda 5 vitesh. Për fëmijët mbi 12 vjet  kërkesa duhet te behë mbrenda moshës se lejuar. Pas skadimit te aftit, është e mundur qe te behet tërheqja, vetëm ne raste te jashtëzakonshme dhe mirë te arsyetuara.

 

Kujdes
Afatizimet fillojnë ne momentin kur juve ju krijohen kushtet qe ju te paraqitni kërkesën . Bene kërkesën për tërheqjen e fëmijëve, ne te gjitha fazat e statusit tuaj-edhe atëherë kur juve ju mungon kjo e drejtë ligjore, posa qe ti keni plotësuar kushtet.
Qytetaret e shteteve te treta qe janë nga ana financiare te siguruar, duhet ta bëjnë kërkesën edhe gjatë kohës që ata kanë  lejen  e qëndrimit (Viza B ). Për tërheqjen e fëmijëve kontaktoni gjithsesi me një qendër për te drejtat e të huajve .

 

Rregullorja

 Bashkëshortet e Zviceraneve/ve
 
Ju mund ti sjellin fëmijët nga martesat e mëparshme, ne Zvicër, deri ne moshën 18 vjeçare nëse mes jush dhe fëmijës ekziston një lidhje e shkëlqyeshme.
 
Afati  për kërkesë fillon, me hyrjen e bashkëshorteve-ëve ne Zvicër, ose sa te krijohen marrëdhëniet familjare.
 
Nëse ata fëmijë kanë një drejtqëndrim te përhershëm ne njërën nga shtetet e EU/EFTA-mund te ju bashkëngjiten prindërve pa shtresim te madh, nëse atyre mjetet jetësore ja u lejojnë.
 
Te huajt nga shtetet e treta me leje të përhershme qëndrimi ( Viza C )
 
Fëmijët beqar, kanë të drejtë te lejes se qëndrimit, nëse ata banojnë bashkë me prindërit.
Afati fillon me ndarjen e një leje te qëndrimi, ose  po  sa te krijohen marrëdhëniet familjare.
 
Te huajt nga një vend i tretë  me lejeqendrimi «B »
 
Fëmijëve te të huajve me lejeqendrimi « B » ,qe janë nenë moshën 18 vjeçare, mund te ju ndahet një lejeqendrimi « Viza B » nese :
 
  • do te banojnë me prindër
  •  kanë një banese qe plotëson  kushtet
  •  dhe prindërit nuk marrin ndihma sociale
 
Afati fillon, me ndarjen e një leje te qëndrimit, ose me krijimin e marredhenieve familjare.
 
 
Kujdes
 Nuk ekziston një e drejt ligjore
 Qytetaret e EU/EFTA munden ti sjellin  fëmijët e tyre,deri ne moshën 21 vjeçare nëse mjetet jetësore dhe banuese ketë ja u mundëson

.

 Kujdes
Nëse nuk jeni te punësuar, ju duhet te dëshmoni , se për ju dhe familjen tuaj keni mjete te mjaftueshme financiare dhe jeni te siguruar.
 
 

In this section: Tërheqja e Fëmijëve