Jeta në Zvicer- Informim dhe Kshilla-Onlineu  

Lidhja martesore

Parakushte për një Kurorëzim:

 • Ju duhet të keni 18 vjet
 • Ju nuk guxoni të jeni i martuar
 • Personave të mitur u nevojitet pajtueshmëria e përfaqësuesit ligjor
 • Ligji ndalon kurorëzimin në mesë gjysmë vëllezërve apo me prindit (fëmijët e adaptuar me njerkë apo postor) apo gjysheve, si dhe në mesë një personi dhe fëmija të bashkëshortes së tije (vetëm nëse bashkëshortësia është shpallë si e pa vlefshme apo është bërë shkurorëzimi)

Martesa në Zvicër

Nëpunësit e gjendje civile janë të autorizuar të bëjnë parapërgatitjet dhe lidhjen martesore. Martesa si pas traditës fetare, është e lejuar,  pasi që të behet kurorëzimi në rrugë zyrtare.
Për parapërgatitje për një martesë gjegjësisht kurorëzim, drejtohuni në zyrën për gjendje civile, të zgjedhur si pas dëshirës tuaj. Preferohet zyra civile në komunën tuaj. Parimisht duhet qe të dy partneret të paraqiten me dokumentacionin komplet përkatës në zyrën civile. Në raste të veçanta, parapërgatitja më shkrim është e mundur.

Dokumentet e nevojshme

Për zviceran e zvicerane
 • Libreza personale vendorë (të lëshuar nga zyra civile e vendlindjes)
 • Lejeqëndrimi ose Vërtetimi mbi vendbanimin ( të lëshuar nga zyra për letërnjoftim)
 • Pasaporta ose letërnjoftimi
Për të huajt
 • Vërtetimi mbi vendbanimin (Letërnjoftimi për të huaj)
 • Certifikatë e lindjes me të dhëna për prindërit
 • Pasaporta ose Dëshmia mbi nacionalitetin (lëshuar nga Vendlindja)
 • Libreza personale vendore ( me të dhënat mbi gjendjen civile, vendimi mbi shkurorëzimin, dëshminë mbi vdekjen e bashkëshortit, bashkëshortes)
 • Refugjatet me azil të pranuar dhe asylkerkuesit duhet në vend të Pasaportës ose të librezës mbi shtetësinë ta paraqesin një vërtetim mbi statutin e refugjatit ose të azilkërkuesit.

Kujdes

Në rast se disa Shtete do të kërkojnë më shumë dokumente. Paraqituni në zyra për gjendje civile. Para se gjithash për qytetaret e të ashtu quajturave shtete të treta, në vendin e tij behet verifikimi dhe lëshimi i dokumentacionit. Shpenzimet për këto verifikime monotone, i bartë vetë pala dhe duhet të paguhen paraprakisht.

Kujdes
Dokumentacioni nuk guxon të jetë më i vjetër se 6 muaj
Kujdes
Dokumentacioni duhet të dorëzohet në njërën prej gjuhëve zyrtare të Zvicrës. Dokumentacioni i përkthye duhet të jetë i përkthyer nga përkthyesit e pranuar. Kërkoni një listë të përkthyesve nga zyra civile në regjionin tuaj.
 

Udhëtimi për Kurorëzim

Udhëtimi për parapërgatitje dhe lidhje martesore, kërkohet një vizë hyrje vetëm për qytetaret e të ashtuquajturave shtete të treta, qe të mund të bëhen parapërgatitjet. Informohuni në entin për të huaj në kantonin ku banoni. Për ketë planifikoni kohë të mjaftueshme.

Fletëkurorëzimi

Zyrtaret e zyrës për gjendje civile janë të autorizuar dhe të detyruar të verifikojnë statusin e  qëndrimit të tyre. Në rast të dyshimit të një Fletë kurorëzimi, ata marrin në pyetje veç e veç të martuarit sie dhe personat e tret, me qëllim qe fletë kurorëzimin ta vërtetojnë.
Në raste dyshimi në fletë kurorëzimit, zyrtaret e zyrës civile munden ta refuzojnë lidhjen e martesës. Një fletë kurorëzim qëndron vetëm atëherë kur të interesuarit më kurorëzim, kanë plotësuar ose kryesisht ju janë përmbajtur rregullave ligjore të leje qëndrimit

Kurorëzimi në Vendin e huaj

Ju mundeni të bëni kurorëzimin edhe ne vendin tuaj. I drejtohuni përfaqësuesve konzular të vendit tuaj. Fletë udhëzimin i entit federativ për gjendje civile, mund ti gjeni në temat e cekura në linukn më sa vijojnë:
 
Linku
Për ma shumë informata
Enti federal për migracion
Adresat e gjendjes civile
Nëpunësit kontonal për rastet e paraqitura procedurale
Entet e migracionit
Përfaqësuesit konzullar
Enti federal për gjendje civile
 
 

Related links:

Back to top