Jeta në Zvicer- Informim dhe Kshilla-Onlineu  

Divorci 

Divorci me dëshirë nga të dytë, me pëlqim gjithëpërfshirës, pjesërisht i parapëlqim, ose divorci në rrugë Ligjore – këshilloheni për çdo rast të ndonjë zyre kompetente.

Divorci me pëlqim të dy anshëm

Bashkëshortët mund qe ndarjen nga njeri tjetri së bashku të aranzhojnë dhe nga gjyqi të kërkojnë një vendim të gjithëpërfshirës mbi divorcin.

Një pëlqim gjithëpërfshirës rregullon:
  • Çështjen e përkujdesjes për fëmijëve, të drejtën e vizitës dhe çështjen e alimentacioni për fëmijë;
  • Çështja e të drejtës pronësore në mes të bashkëshorteve, pra ndarja e pasurisë (p.sh. Ndarja e mjeteve në kasën pensionale, dhe granti nga sigurimi pensional (Splittung der AHV).
Kujdes
Behet pyetje, për cilin vendbanim do të përcaktohet anëtari bashkëshortor bi-nacional ,  kjo reflekton drejt për se drejti në rregullimin e çështjes së fëmijëve të tyre të përbashkët. Një e drejtë e përbashkët për përkujdesjen e fëmijëve, nuk është e mundur  të realizohet në një distancë të madhe. Gjithashtu edhe e drejta e vizitës për prindërit të cilët nuk e kanë të drejtën e kujdestarisë, duhet tu përshtatët Vendeve (hapësirave) të lejuara.
Nëse për fëmijën e përbashkët shpenzimet e mbajtjes bëhen të plotfuqishme dhe njëri prind banon në një shtet tjetër, ekziston mundësia e inkasimit të alimentacionit internacional, po qe se shteti në fjalë është nënshkrues i marrëveshjes internacionale. Informatat mund ti gjeni në Shërbimet sociale internacionale.
Gjyqi dëgjon palët bashkëshortore një nga një dhe së bashku. Në raste se Gjyqi vjen në përfundim, qe të divorcuarit dhe marrëveshja e tyre është bërë si pas dëshirës së tyre dhe si pas baraspeshimit (Të menduarit) të mirë, atëherë gjyqi mund ta aprovoj/ zyrtarizojë përkohësisht këtë.
Pas një përjudhe prej dy muajsh kohë për tu menduar,  prej kohës kur janë marr në pyje, me shkrim do të konstatohet dëshira e tyre për shkurorizim dhe marrëveshja e tyre nga gjyqi do të behtë e plotëfuqishme.

Kujdes
Po qe se Gjyqi  kontratën për Divorc e ka zyrtarizuar, është jashtëzakonisht vështir, e njëjtën prapë të qfuqizojhët. Që të jeni të parapërgatitur, këshillohuni më një mbrojtës juridik rreth Marrëveshja tuaj për ndarje.

Pjesërisht me marrëveshje

Bashkëshortet munden qe bashkërisht të kërkojnë divorcin dhe për këtë të japin shpjegime, qe Gjyqi të mund të shqyrtoj ecurinë e divorcit,ecuri ku të dy partneret nuk e kanë të njëjtin mendim. Gjyçi njëjtë si edhe në rastin kur partneret janë të një mendimi, ata i dëgjo, si dhe sqaron, për të cila pyetje duhet gjyqi vetë të merr vendim.
Për arsyet e divorcit qe bashkëshortit nuk janë të njëjtit mendim, duhet qe çdo njeri nga bashkëshortet të bëj kërkesë, për të cilën gjyqi duhet të bjer vendimin mbi shkurorëzimin.

Kujdes
Mjafton qe Gjyqi të bjerë vendim, që bashkëshortet nuk i kanë plotësuar  parakushtet, për një divorc në bazë të marrëveshjes së përbashkët. Kështu ai ju lë të dy bashkëshortëve një afatë, qe mosmarrëveshjen ta zëvendësojnë me padi.

Ndarja përmes padisë

Njeri nga bashkëshortet mund të kërkoj divorcin, në rast se bashkëshortet, para fuqizimit të padisë ose kalimi në ndarje me padi, se paku dy vite kanë  jetua ndarazi .
Pas skadimit të afatit dy vjeçar munden bashkëshortet të kërkojnë shkororizimin, nëse bashkëjetesa bashkëshortore për arsye serioze, nuk mund të vazhdoj më.
Në raste se njeri partner kërkon divorcin si arsye e jetës së ndarë apo për arsye serioze që bashkëjetesën e bëjnë të pa mundur, kurse tjetri e aprovon këtë mendim të parterit të vetë. Në këtë rastë rregullat mbi divorcin janë plotësuar me pëlqimin e përbashkët.

In this section: Pasojat më rastin e shkurorëzimit

Related links:

Back to top