Jeta në Zvicer- Informim dhe Kshilla-Onlineu  

Jeta e ndarë bashkëshortore 

Ndarja mund të behet në disa forma të ndryshme. Kjo është shpesh një parapërgatitje për shkurorëzim. Kjo për emigrantet mund të ketë pasoja negative për leje qëndrim.

 

Ndarja me mirëkuptim të dy anshëm

Në  rast se të bashkëshortet janë pajtuar me kushtet për një  jetës ë ndarë, nuk janë të detyruar ti drejtohen gjyqit. Ata mund ta nënshkruajnë marrëveshje me shkrim ose të bëjnë marrëveshje gojore. Një marrëveshje e tillë para gjyqit nuk ka vleftëshmeri.

Jeta e ndarë si pas marrëveshjes gjyqësore

Që të jetë marrëveshja e plotfuqishme, duhet kjo nga një gjyq të vërtetohet. Gjyqet ndërmjetëson edhe në raste kur palët nuk janë më të gjitha pikat dakord.

 

Marrëveshja mbi ndarjen

Më rastin e ndarjes, varësisht nga kushtet e të jetuarit, marrëveshja duhet të përmbajë më sa vijon:
  • Kush do të jetë përgjegjës kryesor për fëmijët e përbashkët
  • Si do të rregullohet çështja e vizitës së fëmijëve për prindin qe nuk ka përgjegjësin kryesore?
  • Kush mbetet në banesën e përbashkët bashkëshortore, kush largohet?
  • Kush kujt dhe sa i pagunë për jetesë?
  • Kush merr përgjegjësit për borxhet e përbashkëta, për mirëmbajtje të shtëpisë
  • A do të kërkohen shpenzime në lidhje me ndarjen, nëse gjendja e tanishme fuqizohet definitivishtë.

Mbrojtja ligjore për bashkëshortët në ndarje

Bashkëshorti është i obliguar, të tera shpenzimet e banesës, ti mbuloj, për aq sa personaliteti dhe siguria e tij ekonomike,  mirëqenia e familjes  së tij gjatë jetës së përbashkët te jetë seriozisht e rrezikuar.
Në bazë të kërkesës për mbrojtje të bashkëshorteve, gjyqi mund pezullimin e shpenzimeve të tërësishme të jetesës ti vërtetoj dhe modalitetet e ndarjes ti rregulloj.

Kujdes
Është keqësuar seriozisht mirëqenia e familjes, munden shpenzimet menjëherë të pezullohen dhe marrëveshja e miratuar në gjyqësore, më pas të vihet në përdorim.
 

In this section: Pyetje juridike lidhur me ndarjen

Related links: