Jeta në Zvicer- Informim dhe Kshilla-Onlineu  

Integrimi 

Cili dhe parimet themelore të politikes integruese zvicerane janë të rregulluara me Ligjin për të huaj (AUG). Për personat qe nuk i takojnë shteteve të Bashkimit evropian dallimi është vetëm të arsyeja e lejimit të bashkimit familjar (Sjelljes së anëtarëve të familjes në Zvicër), dhënies dhe vazhdimit të leje qëndrimit si dhe të leja e qëndrimit  ti përhershëm.

Ligji definon integrimin si proces të dy anshëm. Shteti detyrohet  të ndihmoj/përkrah integrimin e emigrantëve. Federata, Kantonet dhe Komunat janë të detyruara ta përkrahin/nxisin në mes tjerash edhe konkurrimin gjuhësor të emigrantëve/eve dhe profesionin e tyre të ardhshëm. Ata janë të detyruar veç kësaj të takohen edhe për shkaqe të përkujdesjes shëndetësore. Kërkesa për integrim duhet në veçanti tu ju drejtohet   grave, fëmijëve dhe të rive.

Ligjdhënësi kërkon nga emigrantët/emigrantet qe ata të jen aktiv në integrimin e tyre në shoqërinë zvicerane. Kërkesa u behet para se gjithash për:
  • Respektin i rregullave juridike vendore dhe respektimin e kushtetutës konferdrale
  • Mësimin e njërës nga gjuhet vendore
  • Gatishmërinë për punë
  • Dëshirën për shkollim dhe aftësim profesional
Kujdes
Dhënja  e leje qëndrimit ose leja për qëndrim të shkurt (Premisa B dhe L) mund të kushtëzohet me njohjen e njërës nga gjuhet vendore dhe ndjekjen e ndonjë kursi integrues. Kjo vlen edhe për bashkimin familjar (Tërheqje të familjes). Detyrimi më ndjekjen e ndenji kursi integrues mund të parashihet edhe me një marrëveshje mbi integrimin. Shumë kantone zvicerane mëren me zbatimin e këtyre marrëveshjeve integruese (punojnë të zbatimin e tyre).
Shkalla e integrimit do  merret parasysh me rastin e dhënies së leje qëndrimit të përhershëm – Premisën C.

Qendrat kompetente për integrim (pjesërisht punë  eksterne administrative)

Qendrat kompetente për integrim të organizuar në nivelet kantoneve dhe qytete të mëdha, qendra Menteshë (Scharnir)-, Vrull (Anlauf) dhe zyre koordinuese për të ardhurit e ri/ te reja emigrantesh si dhe për komunat, personat dhe organizatat qe vullnetarisht, në baza profesionale ose private, angazhohen për qeshje të integrimit.
 

In this section: Kantonet dhe Komunat , Marrëveshjet për integrim , Shkalla e integrimit dhe e drejta e të huajve në vendimmarrje , themen/integration/anlaufstellen-fuer-migranten

Related links: