Jeta në Zvicer- Informim dhe Kshilla-Onlineu  

Shkalla e integrimit dhe e drejta e të huajve në vendimmarrje 

Gatishmëria për tu integruar dhe shkalla e integrimit të tyre, do të merret parasysh me rastin e prurjes së ndonji vendimi juridik për ta.

 

Në Ligjin për të huaj (AuG)

Shkalla e integrimit do të kihet parasysh me rastin e dhënies së leje qëndrimit  dhe leje qëndrimit në kohë të shkurtër (konfrom nenit 34. Al. 4 Ligji për të haj - AuG).
Shkalla e integrimit e të huajve do të kihet parasysh edhe me rastin e vlerësimit  nga zyrtaret posaçërisht në raste largimi ose depërtimi si dhe për ndalesën hyrëse të tyre (Neni 96 AuG)

 

Në Rekomandimin mbi integrimin e të huajve (VIntA)

Më rastin e vazhdimit  të leje qëndrimit ose lejes së shkurtë të qëndrimit munden zyrtaret  përgjegjës me personat të huaj dhe të huaja të bëjnë marrëveshje për integrim (Neni 5 VIntA)

 

Zyrat e licencësura për integrim

Nëse ekzistimit të ndonjë rasti të vështirë individual, kërkesa për integrim e aplikantitë do të aprovohet.(Paragrafi 5 VIntA)

Ligji mbi të drejtat qytetare (BüG)

Me  rastin e vlerësimit të  parakushteve për shtetëzim, integrimi do të kihet parasysh. (Neni 15c BäG)
 

Related links: