Jeta në Zvicer- Informim dhe Kshilla-Onlineu  

Përkujdesjet Sociale

Ne Zvicër ekziston një rrjet i dendur i sigurimeve, qe punëtorëve dhe te afërmeve te tyre,te cilët me te ardhurat e veta nuk janë ne gjendje ti përballojnë shpenzimet, ju ofrojnë mbrojtje. Ne ketë grup bëjnë pjesë:

  • vjetërsia –përkujdesja për tè mbeturit (AHV)
  • përkujdesja invalidore (IV)
  • mbrojtja nga pasojat  e një sëmundje dhe fatkeqësie
  • mbështetja ne rastin e papunësisë (AI)
  • mbështetja për familje (shtesa familjare) dhe sigurime për nënat shtatzëne
 
Shërbimet e sigurimeve sociale epen ne formë pensioni, zëvendësim page, shtesë familjare ose i mbulojnë shpenzimet tek sëmundjet dhe fatkeqësi.

Nëse AHV dhe IV nuk i mbulojnë  shpenzimet elementare për jetës,  këto plotësohen nga të mirat shërbyes (EL)
Sigurimet sociale financohen nga  te ardhurat vetanake. Këtu marrin pjesë punëdhënësi edhe punëmarrësit ne mënyrë të barabartë. 

Në Sigurimet shëndetësore duhet çdo person i siguruar te paguaj preminë.

 

Konfederata dhe Kantonet marrin pjesë me te hyrat nga tatimet ne financimin e AHV dhe IV,
kurse EL-in  e financon te teren. Gjithashtu ata ndihmojnë ne pagesën e premisë se sigurimit shëndetësor për personat qe kanë gjendje te dobët financiare .(Pràmienverbilligung)

 

Për te huajt vlejnë shpesh rregulla te posaçme

Marrëveshja bilaterale mbi lirin e lëvizjes se personave ne mes EU dhe Zvicrës koordinon sistemin e sigurimit social nacional dhe i vendos zviceranet te barabartë me EU-qytetaret .Marrëveshja vlen për të gjitha shtetet e EU-s me përjashtim te Bulgarisë dhe Rumanisë.

 

Zvicra ka bërë marrëveshje me një mori shtetesh, lidhur me  sigurime sociale. Për qytetaret e këtyre shteteve vlejnë rregulla te posaçme.

 

Informata për qytetar te huaj, te cilët nuk janë ne këtë marrëveshje mund ti gjeni këtu.

 

Nëse financat nga vlerat sociale nuk mjaftojnë ose nuk janë te zbatueshme, kantoni dhe komuna ndihmojnë nevojtaret me ndihmë sociale

 

Konform kushtetutës, çdo banues ne Zvicër , ne varfëri te skajshme ka të drejtën  ne ndihmë minimale intërvenuese. Kjo vlen edhe për azilkërkuesit   e refuzuam dhe „Sans Papier“
 

In this section: Kasa penzionale (BVG) , Sigurimi i papunsisë , Invaliditeti , Sigurimi shendetësor, Sigurimi ndaj aksidenteve, Ndihma Soziali , Emergjenca

Related links:

Back to top