Jeta në Zvicer- Informim dhe Kshilla-Onlineu  

Përkujdesja për pleqëri 

Në Zvicër Përkujdesja për pleqëri duhet  tu mundësohet të punësuarve, qe ata të mund të kenë një siguri financiare me rastin e daljes nga tregu i punës. Për ketë Zvicra qe nga viti 1972 ka themelua  tri sistem  shtyllash (Drei-Säulen-System.)

 

Shtylla e parë

Shtyllën  e parë  e formon sigurimin e pleqërisë dhe të paaftëve (AHV) për banoret në ter territorin e Zvicrës si dhe për të punësuarit emigrant. AHV- Shtylla e parë duhet tu siguroj ekzistencën minimale të pensionuarve. Shumë shpesh kjo nuk ndodhë, prandaj sigurimi pensional AHV plotësohet nga mjetet plotësuese ( EL-Ergänzungleistungern).
Çdo kontribut vjetor zvogëlon pensionin për 2%.

 

Shtylla e dytë

Shtylla e dytë formohet nga Kasa pensionale konfom Ligjit federal mbi të moshuarit nga profesioni, të pa aftët dhe përkujdesja invalidore (BVG). Vetëm të punësuarit mund ti bashkëngjiten një kasa pensionale. Shërbimet  nga Kasa pensionale duhet të pensionuarve tu mundësoj të bëjnë e stilit të jetës së tyre në vazhdimësi .
Pensioni nga pleqëria i përgjigjet në masë Ideale 60 % i rrogës së fundit. Vendimtare është, qe pensionisti  apo pensionistja të ketë paguar kontributet për gjatë ter kohës sa ka qenë e siguruar.

 

Shtylla e tretë

Shtylla e tret i lehet iniciativës individuale si kursim për pleqëri. Në krahasim me kursimet e rëndomta mjetet e deponuar janë pjesërisht të liruar nga tatimi.

In this section: Kasa penzionale (BVG) , Kursimi vullnetar - shtylla e 3., Sigurimi Penzional (AHV)