Jeta në Zvicer- Informim dhe Kshilla-Onlineu  

Sigurimi Penzional (AHV) 

Sigurimi penzional është shërbimi më i madh social në Zvicër. Ky ju siguron njerëzit te pensionuar, të vejave , vejanëve dhe jetimëve se paku një pension. Këtu hejin pjesë meshkujt mbi 65 dhe femrat mbi 64 vjet.

 

Kush duhet ti paguaj detyrimet?

Detyrimet duhet ti paguajnë të gjithë, qe punojnë në Zvicër prej 1 janarit pas të vitit të 17.
Të papunësuarit (nxënësit, studentet, të lajmëruarit në entin për punësim etj.) paguajnë detyrimet nga 1 Janar pas vitit të 20

 

Mërgimtarët dhe mërgimtaret gjithashtu obligohet të paguajnë detyrimet.
Pagesa e kontributeve përfundon se paguar me rastin e pensionimit në mënyrë  të rregullt.

 

Kujdes
Edhe të pa punësuarit janë të detyruar të paguajnë një minimum. Këto sillen ne mes 370 dhe 8400 CFR. Kjo i prekë kryesisht grave të  martuara, të cilat nuk janë të punësuara.
Vakumet eventuale të mos pagesave për grat në moshë mund të sjellin pasoja financiare

 

Sa të larta janë kontributet?

Punëdhënësit paguajnë 4.2% të pagës së tyre, punëmarrësi gjithashtu paguan 4.2%.
Të punësuarit e pavarur paguajnë prej 4.2% deri në 7%. Të caktuar nga kasa e ekuilibruar, bazuar në tatimin që i paguhet drejtorisë federale për tatim.

 

Libreza e sigurimit

Të gjithë personat që janë të detyruar të sigurohen marrin Librezën e sigurimit. Libreza e sigurimit duhet nga të siguruarit të ruhet. Të siguruarit duhet atë pas çdo ndërrimi të punës, punëmarrësit të ri të ja tregojnë. Gjithashtu me rastin e lajmërimit për tërheqje të mjeteve duhet enteve përgjegjëse të ju paraqesë këtë Librezë

 

Kush merr pension?

Meshkujt mbi 65 dhe femrat mbi 64 vjet, të cilët përgjatë se paku një vit të plotë kanë paguar kontribute, ose se paku një vit me bashkëshortin/ten e punësuar kanë jetua në Zvicër, ata /ato ose se paku dyfishin e minimumit të shumes kanë paguar, ose për një vit
Përkujdesje –ose pagës të kujdestarisë mund të dokumentoj.

 

Çka ndodhë me rastin e largimit nga Zvicra?

Për emigrantet rregullat ndryshojnë,mbarësisht a ka apo nuk ka Zvicra marrëveshjet ndërshtetërore mbi rregullimin e qeshjes së sigurimeve me shtete e emigrantëve.

 

Shtetet me marrëveshje ndërshtetërore mbi sigurimet sociale

Me shtetet më poshtë të cekura Zvicra ka marrëveshje ndërshtetërore mbi sigurimet sociale të nënshkruara:Shtetet anëtare të EFTAS (Pa Bullgarin e Rumunin), SHBA, Kanada/Quebec, Jugosllavin (pa Kroacinë dhe Maqedoninë) , Turqinë, Bulgarinë, Kroacinë, Maqedoninë, San Marino, Izraelin, Filipine, Australinë, Çilen, Qytetaret e këtyre shteteve munden pensionin e pleqërisë në Zvicër ose pas kthimit të tyre në shtetin e huaj të paguhen. Minimumi i pagesës është një vit.

 

Kujdes
Shërbimet ekstra, të cilat nuk varen nga pagesat nga kursimi, nuk do të paguhen/dërgohen në shtetet të huaj. Në Zvicër vlejnë këto psh. Mjetet plotësuese dhe ndihma kompënzuese për të pa aftët.

 

Shtetet pa marrëveshje mbi sigurimet sociale

Pjesëtaret e shteteve me të cilat Zvicra nuk ka marrëveshje mbi sigurimet sociale, kanë parimisht të drejtën në pension të rregullt të (AHV) - Sigurimit penzional,  për deri  sa ata banoj në Zvicër dhe:
  • Për gjatë një viti të plotë ata të kenë paguar kontributet ose
  • Për gjatë një viti të ketë banuar në Zvicër me bashkëshortin/ten e punësuar ose me bashkëshortin/ten e punësuar të kenë   paguar dyfishin e minimumit të kontributeve ose
  •  të mund të paraqes dëshmi me shkrim për punë njëvjeçare si edukuese ose kujdestarie.

Kthimi i metëve me rastin e shpërnguljes

Qytetaret të çilet shpërngulen në vende qe kanë marrëveshje mbi sigurimet sociale me Zvicrën, para se të jenë pensionuar, kontributet e paguara qëndrojnë në sigurimin pensional, dhe pas një kohe e kanë të drejtën në një pjesë të pensionit, e cila përfshin se paku një vit të pagesës së kontributeve.
Në raste se qytetaret e shteteve qe me Zvicrën nuk kanë marrëveshje ndërshtetërore mbi sigurimet sociale, dhe ata dëfinitivisht lëshojnë Zvicrën, kontributet qe i kanë paguar, mund ti tërheq por pa llogaritur kamatën. Minimumi i pagesës së kontributeve është një vit. Dërgesa e kontributeve në shtetin ku shkon qytetari është e pa mundur.
 

In this section: Kasa penzionale (BVG) , Kursimi vullnetar - shtylla e 3., Sigurimi Penzional (AHV)

Related links:

Back to top