Jeta në Zvicer- Informim dhe Kshilla-Onlineu  

Sigurimi Shëndetësor 


 
Sigurimi obligativ shëndetësor u siguron të gjithë personave qe jetojnë në Zvicër kyçje të mirë dhe përkujdesje medicinale gjithë përfshish dhe benë të sigurt në kantonet ku banojnë një mjekim të sigurt shëndetësor.

 

Kush duhet të sigurohet?

çdo person qe banon në Zvicër duhet të jetë i siguruar. Të gjithë anëtaret e familjes, të rriturit dhe fëmija janë personalisht të siguruar

 

Kujdes
Prindërit duhet brenda një kohe  prej tre muajsh fëmijës së pa sa lindur të ja bëjnë sigurimin shëndetësor. Në rast sa ata nuk i përmbahen këti afati, paguajnë  një shtesë dhe humbin të drejtën në kompensim të mjeteve të shpenzuara më parë.

 

Për emigrantet vlejnë rregullat më sa vijon:

  • Të gjithë mërgimtaret janë të detyruar brenda një afta 3 mujor të bëjnë sigurimet;
  • Anëtaret e  familjes së shteteve te tyre, të cilët më pakë se tre muaj punojnë në Zvicër dhe qe nuk kanë një sigurim mbrojtës për të huaj, detyrohen qe gjatë qëndrimit të tyre të jenë të siguruar.
  • Qytetaret e Eu/EFTA apo qytetaret Zvicrën që në Zvicër janë të punësuar dhe në një shtet natarë të EU, në Islandë apo në Norvegji banojnë, janë të detyruat qe në Zvicër të sigurohen. Kjo vlen edhe për anëtaret e tyre qe nuk janë të punësuar.
  • Qytetaret e EU/EFTA apo qytetaret zviceran të cilët kryesisht marinë pensionin në Zvicër dhe në një shtet të EU banojnë ( Islandë apo Norvegji) duhet të sigurohen në Zvicër, kjo vlen edhe për anëtaret e familjes së tyre. 

Kujdes
Keni më sigurimin e juaj shëndetësor ndonjë mosmarrëveshje, i drejtoheni Obuspersonit të sigurimit të juaj shëndetësor.
 

In this section: Zgjedhje e sig. shendetësor, Sigurim plotësues , Shërbimet, Ndërrimi i sigurimit shëndetësor , Zbritje premie , Kursimi i premies

Related links:

Back to top