Jeta në Zvicer- Informim dhe Kshilla-Onlineu  

Tatimi për persona privat 

Lartësia e tatimit vendoset me një deklarim vjetor të tatimit. Kjo vlerësohet në bazë të librezës mbi pagat, të lëshuar nga punëdhënësi për punëmarrësin(të punësuarin) e vetë.

Tatimi do të caktohet për personat privat në vendin ku ato banojnë, varësisht nga ajo, se si ata bëjnë jetën (banojnë), edhe prerja e tatimit do të ndryshoj. Vlerësimin(caktimin) e  tatimit e bëjnë entet e specializuara pranë sektorit të financave. Këto marrin parasysh të ter klasifikimin taksor.

Sugjerim
Ligji mbi tatimin lejon zbritje të shumta. Në rast se ju për herë të parë plotësoni deklaratën mbi deklarimin vjetor të tatimit, më se mirë është qe ti drejtoheni një këshilltari tatimor.

Të huajt me leje qëndrim  të përhershem (Premisa C)

Të huajt qe posedojn lejen e qëndrimit të përhershem (Premisen C) dhe Refugjatet me status të pranuar, tatimin e paguajn njejt si qytetarët zvicëran një herë në vitë, eventualisht me kiste të ndar në disa pjesë.

Të huajt qe nuk e kanë lejen e përhershme të qëndrimit (Premisën C)

gjithë të huajt/huajt tjerë/ra dot ta paguajnë tatimin në formën e tatimit rrjedhëse e cila do të rrëzohet në pagën mujore dhe nga  punëdhënësi  do të dorëzohet komunës.

Kujdes
Të ardhurat për të martuarit do të llogariten si një me rastin e prerjes/caktimit së tatimit për ta. Të ardhurat e larta do të kenë shkallë ma të lartë të përqindjes për pagës tatime sa të ardhurat më të vogla. Të martuarit në të shumtën e rasteve paguajnë më shumë tatim se vetjaket (të pa martuarit).
 

Related links:

Back to top