Living in Switzerland – Information and counselling online  

அகதிச்சட்டம்

சுவிசின் அகதிகள் சட்டம் அகதிநிலை வழங்குதல், அகதிகளின் சட்டநிலை, பாதுகாப்புத் தேவையானவர்களுக்கான தற்காலிகப் பாதுகாப்பு, மனு நிராகரிக்கப்பட்டவர்களின் நாடுதிரும்புதல் போன்றவற்றிற்குப் பொறுப்பாகும். சுவிசின் சட்டம் சர்வ தேச ஒப்பந்தங்களுடன் பிணைக்கப்பட்டுள்ளது.

அகதிச்சட்டம் 3: வரைவிலக்கணம்

  1. அகதிகள் என்பவர்கள் கடைசியாக வாழ்ந்த தங்கள் நாட்டில் அவர்களின் இனம், சமயம், தேசியம், சேர்ந்த சமுகக் குழு மற்றும் அரசியல் நோக்கு என்பவற்றால் பாதிப்புகளுக்குட்படுபவார்கள் அல்லது பாதிப்புகளுக்குட்படுவார்கள் என்ற பயத்தைக் கொண்டுள்ளவர்கள்.
  2. முக்கிய பாதிப்புகளாக உயிர், உடல் இழப்புகள், சுதந்தர சுயஉரிமை இழப்புகள் மற்றும் தாங்கமுடியாத உளவியல் அழுத்தங்கள் என்பன கவனிக்கப்படுகின்றன. பெண்களுக்கான விசேட புலம் பெயர்வுக் காரணங்களும் கவனிக்கப்படுகின்றன.

சுவிசின் சட்டத்தின் அகதிகள் வரைவிலக்கணம் சுவிசினால் 1951 இல் உருவாக்கப்பட்ட யெனிவா அகதிகள் சட்டத்தின் அடிப்படையானது.

சுவிசும் கைச்சாத்திட்டுள்ள சிறார்கள் பாதுகாப்புச்சட்டம் வளர்ந்தோர் உதவியின்றி தனித்து உதவி கோரும் சிறார்களின் நிலையைக் கவனிக்கிறது.

அகதிகள் நிலையில் ஐரோப்பிய ஒற்றுமை ஒப்பந்தம் சுவிசினுள் அகதிநிலை பெறுவதைக் கடினமாக்கியுள்ளது.

Related links:

Back to top