Living in Switzerland – Information and counselling online  

அகதிமனுச் செயல்முறை

சுவிசினுள் அகதி தஞ்சம் கோருவோர்புலம் பெயர்வுக்கான அரச அமைச்சின் பாசல், சியாசோ,  குறொட்ஸ்லிங்கன், வால்ஒர்பே பகுதிகளின் உள்நுழைவு மற்றும் செயல்நிலைகளில் அகதி விண்ணப்பங்களைச் சமர்ப்பித்தல் வேண்டும். அதன் பின்பு அகதிநிலை பெறுபவர், தற்காலிக அனுமதி பெற்றோர், அகதிநிலை மறுக்கப்பட்டவர்கள், திரும்பிச் செல்வோர்,  திருப்பி அனுப்பப்படுவோர், போன்ற பல முடிவுகளைக் கொடுக்கும் அகதி மனுச் செயல்முறை ஆரம்பமாகும்.
அகதி மனுச் செயல்முறையின் படிகள்
  • உள்வருதல்
  • அகதி விண்ணப்பம் சமர்ப்பித்தல்
  • அகதி மனுச் செயல்முறையும் முடிவும்
  • மீள்மனு வழக்கு முறைகள்
  • நாட்டுக்குத் திரும்பிச் செல்லல் அல்லது அனுப்பப்படல்
  • அகதிசட்ட அடிப்படையிலான வதிவிட அனுமதிகள்

In this section: விண்ணப்பம், தீர்ப்பு, மீள்மனு, அவசரஉதவி, விசாரணை

Related links: