Living in Switzerland – Information and counselling online  

வதிவிட அனுமதிநிலை

தஞ்சம் கோருபவர்களின், தற்காலிக அனுமதி பெற்றவர்களின் வதிவிட நிலை அவர்களுக்குக் கிடைக்கும் வதிவிட அனுமதிகளில் தங்கியுள்ளது

In this section: வேலை, வசித்தல், வதிவிடஅனுமதிநிலை, குடும்பத்தை வரவழைத்தல், திருமணம், கல்வி, ஆரோக்கியம்

Related links: