Living in Switzerland – Information and counselling online  

கல்வி

அகதி கோருவோரின் மற்றும் சகலசிறார்களும்  சகலரையும் போல் 9 வருட பாடசாலைக் கல்வியைப் பெற சுவிசின் சட்டப்படி உரிமையுண்டு.

மேலதிககல்வி

அகதி கோருவோர் மேலதிக கல்வியை அதற்குரிய தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்தால் கற்கலாம்.

கவனிக்க

அகதியாக ஏற்கப்பட்டவர்களின் பிள்ளைகள் மட்டுமே தொழிற்கல்வி அல்லது உயர்கல்விகளுக்கு குறித்த மாநிலதத்தில் 5 வருடங்கள் வாழ்ந்திருந்தால் பணஉதவி பெறலாம். அகதி கோருவோரும் தற்காலிக அனுமதி பெற்றோரும் இப் பணஉதவியைப் பெற முடியாது.

தொழிற்கல்வி

அகதியாக ஏற்கப்பட்டவர்கள் சகலரையும் போல் தொழிற்கல்வியைக் கற்க முடியும். அகதி கோருவோரும் தற்காலிக அனுமதி பெற்றோரும் வேலை செய்வதற்கான விதிமுறைகளைப் போல் தொழிற்கல்விக்கும் விதிமுறைகளைக் கவனித்தல் வேண்டும். இப் பகுதியில் வேலை தொடர்பாக எழுதப்பட்ட விடயங்களை வாசியுங்கள்.

அகதிநிலையினருக்கு விசேட கல்வி

வதியும் மாநிலத்தில் அகதிகோரும் இளைஞரும் யுவதிகளும் பாடசாலைவயது கடந்தவுடன் நாட்செயல் அமைப்பிற்கான கற்கைநெறியை Tagesstruktur für Jugendliche (TAST) கற்கலாம். இது நாட்கடமைகளையும் சில துறைகள் தொடர்பான அடிப்படை அறிவையும் பெறலாம்.

பல அகதிநிலையினருக்கான நிலையங்கள், மக்கள்சபைப் பகுதிகள் போன்றன இலவச அல்லது மிகக் குறைந்த கட்டணமுள்ள மொழி மற்றும் இணைவாக்க உதவிக் கற்கைநெறிகளை அகதி கோருவோருக்கும் அகதியாக ஏற்கப்பட்டவருக்கும்  கொடுக்கின்றன. அகதியாக ஏற்கப்பட்டவருக்கு கட்டணம் செலுத்திப் படிக்கக்கூடிய கற்கைநெறிகளுக்கும் உரிமையுண்டு.

In this section: வேலை, வசித்தல், வதிவிடஅனுமதிநிலை, குடும்பத்தை வரவழைத்தல், திருமணம், கல்வி, ஆரோக்கியம்

Related links:

Back to top