Living in Switzerland – Information and counselling online  

சட்டஆலோசனை

அகதிமனுச் செயல் முறைகளின் போது விண்ணப்பதாரிகளுக்கு தகமைவாய்ந்த தகவல்களும் தேவைப்பட்டால் சட்ட உதவியும் தேவை.

30 சட்ட ஆலோசனை நிலைகள் இலவசமாக உதவிசெய்கின்றன.

  • அகதிமனுச் செயல் முறைகளின் தகவல்களும் சாத்தியப்பாடுகளை விளக்குதலும்
  • அகதிமனு தீர்ப்புகளில்ஆலோசனை
  • சுய மற்றும் குடும்ப விடயங்களில் உதவியும் தகமைவாய்ந்த நிலையங்களுக்கு வழிநடத்தலும்
  • அரச மற்றும் நிறுவனங்களுடனான கடின நிலைகளில் உதவி
  • சட்டப்பிரதிநிதிகளாக செயற்படுதலும் சட்ட உதவிக்கு வழிநடத்தலும்

Related links: