Living in Switzerland – Information and counselling online  

ሽማግለታት

ድሕሪ ጡረታ፡ ሓደ ሲሶ ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ይምለሱ። ኩነታት ጥዕናኦምን ፊናንሳዊ ዓቕሞምን ብዘፍቅዶ መሰረት ካልእ ሓደ ሲሶ ኣብ ስዊዘርላንድን ኣብ መበቆል ዓዶምን እናተመላለሱ ይነብሩ። እቶም ዝተረፉ ሓደ ሲሶ ኸኣ ጠቕሊሎም ኣብዚ ዚነብሩ እዮም።
ስዊዘርላንድ፡ ንኣረጋውያን ክሳብ ኣጸቢቖም ብዕድመ ዚደፍኡ ርእሶም መሪሖም ንኺኽእሉ ብዙሕ ዕድላት

ትህብ እያ። 

  • እተፈላለያ ሞያውያንን ወለንታውያን ውድባት፡ ንኣረጋውያን ሰፊሕ ዝርገሐ ዘለዎ ናይ መዘናግዕን ክንክንን ኣገልግሎት ይህባ እየን።
  • ውሑድ ፊናንሳዊ ዓቕሚ ዘለዎም ብዕድመ ዝደፍኡ ሰባት፡ ተወሳኺ ደገፍ ካብ ማዕከን መልዕሎ መድሕን ኣረጋውያን ኪረኽቡ  ይኽእሉ እዮም።


ኣብዚ ዓምዲ: ናይ ሽማግለታት መንበሪ, ክንክን ጥዕና , ጥዕና, ፈይናንስ, ምቕጻል ስራሕ , ሞት, ትምህርቲ , ናብ ሃገር ምምላስ

Related links: