Living in Switzerland – Information and counselling online  

ሕጊ ዑቕባ

ሕጊ ዑቕባ ስዊዘርላንድ፡ ብዛዕባ ኣብ ኣወሃህባ ዑቕባ፡ ደረጃ ሕጋውነት ናይ ሓደ ስደተኛ፡ ብዛዕባ ብዘለዎ ስግኣት ንዓዶም ክምለሱ ዘይእክሉ እሞ ኣብ ስዊዝ ግዝያዊ መጽንሒ ዝተዋህቦም ውልቀ ሰባት ዝምልከት ጉዳያት ዝውስን እዩ። ሕጊ ዑቕባ ስዊዘርላንድ ኣብ ስምምዓት ዓለምለኻዊ ውዕላት ምርኵስ ዝገበረ እዩ።


ዓንቀጽ 3. ትርጉም ቃል "ስደተኛ"

1.ስደተኛታት ዝበሃሉ ኣብ መበቆል ሃገሮም ወይ ድማ ኣብታ ኣቐዲሞም ዝነብሩላ ዝነበሩ ሃገር ብሰንኪ ዓሌቶም፡ እምነቶም፡ ብሄሮም፡ ኣባላት ሓደ ጉጅለ ምዃኖም ወይ ድማ ብሰንኪ ፖለቲካዊ ኣመለኻኽተኦም ኣብ ልዕሌኦም ማህሰይቲ ዝወረደ ወይ ከይወርድ ጭቡጥ ዝኾነ ስግኣት ዘለዎም እዮም።
2. ከቢድ ማህሰይቲ ዝበሃል ኣብ ህይወት፡ ኣብ ምሉእ ኣካላትን ናጽነትን ናይ ሓደ ሰብ ሓደጋ ዘስዕቡ ወይ ድማ ብሰንኪ እተወስደ ስጉምትታት ዘይጽወር ስነ-ኣእምሮኣዊ ጸቕጥታ ኬስዕብ ከሎ እዩ። ንደቂ ኣንስትዮ ዝምልከት ምኽንያት መህደሚ ብፍሉይ እዩ ዝረኣ።
እዚ ኣብ ላዕሊ ኣብ ዓንቀጽ 3 ዝሰፈረ ትርጉም ስደተኛ፡ ኣብ ስዊዘርላንድ ሓደ ሰብ ከም ስደተኛ ንምፍላጡን ዘይምፍላጡን ንምውሳን የገልግል። እቲ ስደተኛ ዝብል ሓሳብ፡ ካብቲ ኣብ 1951 ኣብ ጀነቫ ዝተፈረመ 143 ሃገራት ኽታመን ዘንበራሉ ብኣህጉራዊ ውዕል ጀነቫ ዝፍለጥ ስምምዕ መሰረት ዝገበረ እዩ።
ብተውሳኺ፡ ስዊዘርላንድ ንውዕል መሰል ቆልዑውን ፈሪማትሉ እያ። እዚ ድማ ኣብ ጉዳያት ኣተሓሕዛ ሕቶ ዑቕባ ዘይተሰነዩ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ይውስን።
ሃገራት ኤውሮጳ ኣብ ጉዳያት ሰደተኛታት ኣመልኪተን ውሁድ ዝኾነ ኣሰራርሓ ስለዝጀመራ ከም ሳዕቤን ናይዚ ድማ ኣብ ኩለን ሃገራት ኤውሮጳ ኩነታት ስደተኛታት እናኸረረ ይመጽእ ኣሎ።

Related links: