Living in Switzerland – Information and counselling online  

መርዓ

ሓተቲ ዑቕባ ይኹኑ ስደተኛታትን ኣብ ስዊዘርላንድ ክመራዓዉን ክፋትሑን መሰል ኣለዎም። መርዓን ፍትሕን ብመሰረት ሲቪላዊ ሕጊ ስዊዘርላንድ እዩ ዝካየድ። ብኻልእ መዳይ፡ ፍቓድ መርዓ ምርካብን ዘይምርካብ ፡ ኣብቲ ብዛዕባ ወጻእተኛታት ዝወጸ ሕጊ ስዊዘርላንድ ይምርኮስ እዩ። ብተወሳኺ፡ ፍትሕ ኣብ ናይ ወጽእተኛታት ሕጊ ጽልዋ ኬምጽእ ይኽእል እዩ። ንዝያዳ ሓበረታ ኣብቲ "መርዓን መርዓ ተመሳሰልቲ ጾታን" ዝብል ኣርእስቲ ረኣ።


ምስ ምምጻእ ሓድሽ ሕጊ ንወጻእተኛታት ስዒቡ፡ ሓደ ሓታቲ ዑቕባ በቲ ሓደ ወገን ነቲ ምስ ስዊዘርላንድ ዝመበቆሉ/ላ ወይ ካብ ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳ ወይ ከኣ በቲ ካልእ ሸነኽ ምስ ሓደ ወረቐት ፍቓድ C ዘለዎ ንምምርዓው ዘቕርቦ ሕቶ ብዕምቆት እዩ ዝምርመር። ጉዳያት ንምርግጋጽ፡ ቤት ጽሕፈት መዘጋጃ ቤት ሓያለ ኣዋርሕ ክወስድ ይኽእል እዩ።


ኣስተውዕሉ!
እቲ ዝውጠን መርዓ ናይ ሓሶት እንተ ኾይኑ፤ መዘጋጃ ቤት ነቲ ሕቶ መርዓ ከምቲ ብዙሕ ግዜ ዝገብሮ ኪነጽጎ ይኽእል እዩ።
ፍቓድ መርዓ ብወግዒ ክሳብ ዘይተዋህበ ማለት ጽንብል መዓልቲ መርዓ ክሳብ ዘይተወሰነ፡ ክምርዖ ዝደሊ ሓታቲ ዑቕባ ካብ ምጥራዝ ነጻ ኪኸውን ኣይክእልን እዩ።
ብሓፈሻ፡ ቅድሚ መርዓ ናብ ካልእ ካንቶን ምቕያር ኣይፍቀድን እዩ። ድሕሪ መርዓ ግን ፈደራላዊ ቤት ጽሕፈት ስደተኛታት ስዊዘርላንድ ንሓደ ካብ መጻምዲ ናብ ካንቶን ናይቲ ሓደ መጻምዲ ክቕይር ፍቓድ ይህብ እዩ።
ሓደ ሓደ መዘጋጃ ቤታት ፖስፖርት ናይ ወጻእተኛታት ናብ ፈደራላዊ ቤት ጽሕፈት ስደተኛታት (ODM) ንምስዳድ የትርፋኦ እየን።

ኣብዚ ዓምዲ: ስራሕ , መንበሪ, መንበሪ ፍቓድ , ምጥርናፍ ስድራ ቤት, መርዓ , ትምህርትን ስልጠናን , ጥዕና

Related links: