Living in Switzerland – Information and counselling online  

ማሕበራት ስደተኛታት

ኣብ ስዊዘርላንድ ብኣማኢት ዚቝጸራ ናይ ስደተኛታት ማሕበራት ኣለዋ። እዘን ናይ ደቂ ወጻኢ ማሕበራት ናይ ብልዕን መስተን ቦታታት ጥራይ ኣይኮናን። እዘን ማሕበራት፡ ኣብ ሕቶ ስደተኛታት ዝምልከት ብደረጃ ከባቢ፡ ዞባን ሃገራውን ጉዳያት መርገጺ ሒዘን ይቃለሳ ከምኡ ኸኣ ኣባላተን ምስ ሕብረተሰብ ስዊዘርላንድ ንኺወሃሃድ ተሳትፎ ይገብራ። ብዙሓት ካብዘን ማሕበራት፡ ደቂ ስደተኛታት ባህልን ቋንቋን መበቆል ዓዶም ንኺመሃሩ ይሕግዛ።

ኣብዚ ዓምዲ:

Related links: