Living in Switzerland – Information and counselling online  

ትምህርቲ

ኣብ ስዊዘርላንድ፡ ትምህርቲ ብህዝቢ እናተመወለ ብመንግስቲ እዩ ዝመሓደር። እተን 26 ካንቶናት ንኹሉ ደረጃታት ትምህርቲ፡ ካብ መዋዕሎ ህጻናት ክሳብ ዩኒቨርስቲ ዘሎ ሓላፍነት ይወስዳ እየን። ቅደመ ትምህርትን ግዴታዊ ትምህትን ካንቶናት ምስ ኮምዩናት ብምትሕብባር እየን ዝምውለኦ ዘመሓድረኦን። ከም ውጽኢቱ ኸኣ ኣብ መንጎ ካንቶናት ሰፊሕ ዝኾነ ኣብ ኣገባባትን ፕሮግራም ናይ ካሪክለምን ኣሎ። ንውህደት ስርዓተ ትምህርቲ ስዊዘርላንድ ይስረሓሉ ኣሎ። (HarmoS project).

ኣስተውዕል!
ኣብ እዋን ግዴታዊ ትምህርቲ፡ ካብ ሓደ ካንቶን ናብ ካልእ ካንቶን ምቕያር ንብዙሓት ተመሃሮ ከቢድ ጸገም እዩ ዝፈጥረሎም። ከምኡ ስለዝኾነ ኸኣ ካንቶናት ካብ  ነዊሕ እዋን ኣትሒዘን ኣብ መንጎኤን ውሁድ ዝኾነ ስርዓተ ትምህርቲ ንምትእትታው ኣብ ጻዕሪ እየን ዘለዋ።
ኮንፈደሬሽን ንኽልተ ቤት ትምህርታት ፖሊተክኒክ፡ ቤት ትምህርት ፖሊተክኒክ ፈደራል ዙሪክን (EPFZ) ቤት ትምህርቲ ፖሊተክኒክ ፈደራል  ሎዛንን (EPFL) ይኣሊ።

ዓመተ ትምህርትን በዓላትን

ትምህርቲ ኣብ መንጎ መፋርቕ ወርሒ ነሓሰን መፋርቕ ወርሒ መስከረምን ይጅምር። ኣብ ናይ ግዴታዊ ትምህርቲ ዝከታተሉ ቆልዑ፡ ኣብ ዓመት ካብ 12 ክሳብ 13 ሰሙናት ናይ ዕረፍቲ እዋናት ኣለዎም። ናይ ዕረፍቲ መዓልታት ካብ ካንቶናት ናብ ካንቶናትን ካብ ኮምዩናት ናብ ኮምዩናት ይፈላለ እዩ።

ዓይነታት ትምህርታት

ኩለን ካንቶናት ካብ ሓደ ክሳብ ክልተ ዓመት ናይ ቅድመ ትምህርቲ ዕድል ይህባ። ኣብ ካንቶን ተቺኖ፡ ህጻናት ሰለስተ ዓመት ቅድመ ትምህርቲ ይከታተሉ። HarmoS ካብ ዝደልዮ ሓደ፡ ቅደመ ትምህርቲ ግዴታዊ ኪኸውን እዩ።

ናእሽቱ ቆልዑ 6 ዓመት ምስ ኣኸሉ ግዴታዊ ትምህቲ ይጅምሩ። እዚ ትምህርቲ ን 9 ዓመት ዝጸንሕ ኪኸውን ከሎ ብሓፈሻ ከኣ ኣብ ክልተ ማለት 6 ዓመት ናይ ቀዳማይ ደረጃ ትምህርትን 3 ዓመት ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርትን ዝተመቕለ እዩ። ህዝባዊ ቤት ትምህርቲ ናጻ እዩ።
ኣብ ስዊዘርላን መብዛሕተኦም ኮተቴ መንእሰያት ኣብ መንጎ 18ን 19 ዓመት ዝርከቡ ኣብ ናይ ካልኣይ ደረጃ ፈተና ይሳተፉ እዮም። እዚ ድማ ናይ ሞያ ትምህርቲ ወይ ድማ ዝለዓለ ትምህርቲ ንኽከታተሉ የኽእሎም። ጽቡቕ ነጥቢ እንተ ረኺቦም፡ ወይ ናብ ናይ ተክኒክ ወይ ድማ ዩኒቨርሲቲ ክከታተሉ ኣጋጣሚ ይኽፈተሎም እዩ።
ጎኒ ጎኒ ህዝባውያን ቤት ትምህርታት፡ ኩሉ ደጃታት ትምህርቲ  ዝህባ እተፈላለያ ናይ ግሊ ቤት ትምህርታትውን ኣለዋ።

ናጻ ምርጫ ትምህርቲ  

ነቲ ዝቐረበሉ ቅድመ ኩነት ዜማልእ ነፍሲ ወከፍ ወልቀ ሰብ ዝደለዮ ዓይነት ትምህርቲ ኪመርጽ መሰል ኣለዎ። ኣብ ጉዳይ ዩንቨርሲትን ላዕለዎት ደረጃታት ትምህርትን ዝመልከትውን፡ ኣብ ዝመረጽካዮ ቦታ ትምህርቲ ንምክትታል ናጻ ምርጫ ኣሎ። ይኹን እምበር፡ ምስ ምርካብ ቦታ ስራሕ ናይ ሞያ ትምህርቲ ተኣሳሲሩ ዝመጽእ ገለ ገለ ቀይድታት ኣሎ።  
ናይ ትምህርቲ ሰርተፍኬታት ብሃገር ደረጃ ተፈላጥነቱ ዝተረጋገጸ ብምዃኑ ኣብ ምስላጥ ምዝውዋር ናይ ውሽጢ ሃገርን ዓለምን ተመሃሮ ወይ ሰብ ሞያ የቃልል እዩ።

ኣብዚ ዓምዲ: ዘየቋርጽ ትምህርቲ , ገንዘብ ማህደረ ትምህርቲ , ድሕረ ግዴታዊ ትምህርቲ , ንናይ ትምህርቲ ሰርተፊኬት ኣፍልጦ ምሃብ, ዩኒቨርሲታትን ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ቤት ትምህርትታትን, themen/bildung/sprachkurse, themen/bildung/vorscule, ንኸተጽንዕ ናብ ስዊዘርላንድ ምእታው, ቅድመ ትምህርቲ, ግዴታዊ ትምህርቲ , ሞያዊ ስልጠና

Related links: