Living in Switzerland – Information and counselling online  

ግዴታዊ ትምህርቲ

ቆልዑ 6 ዓመት ምስ ኣኸሉ ን 9 ዓመት ዝቕጽል ግዴታዊ ትምህርት ይጅምሩ። እዚ ድማ ናይ ቀዳማይን ካልኣይ ደረጃን ዝሓቖፈ እዩ።

ኩሎም ኣብ ስዊዘርላንድ  ዝነብሩ ቆልዑ ትሸዓተ ዓመት ዝኾውን ግዴታዊ ትምህርቲ  ኪከታተሉ ይግበኦም። ግዴታዊ ትምህርቲ ብናጻ እዩ ዝወሃብ።  ኮምዩናት፡ ነፍሲ ወከፍ ቆልዓ ኣብቲ ዝነብረሉ ከባቢ ዝረከብ ህዝባዊ ቤት ትምህርቲ ተመዝጊቡ ንኽመሃር ይገብራ።

ኣስተውዕል!
ደቂ ወረቐት ዘይብሎም ቆልዑ ንኽመሃሩ መሰል ኣለዎም። ከም ልሙድ፡ ሓለፍቲ ትምህርቲ፡ ንስደተኛታት ከምዚ ዓይነት መሰናድኦ ከም ዘለዎም ንሰበ ስልጣን ጉዳይ ስደተኛታት ኣይሕብሩን እዮም፡፡

ናይ መገምገሚ ነጥቢ

ኩሉ ግዜ ናይ ትምህርቲ ንጥፈታት፡ ብደረጃ፡ ተርታ ወይ ድማ ናይ ጽሑፍ ጸብጻብ ብምሃብ ገምጋም ይግበሮ እዩ። እቲ ዝወሃብ ደረጃ ካብ 1 ክሳብ 6 እዩ (6=ዝበለጸ ነጥቢ፡ 4= እኹል፡ ትሕቲ 4= ዘይእኹል) ። ተመሃሮ ብሓፈሻ ኣብ ዓመት ክልተ ግዜ ጸብጻብ ገምጋም ይቕበሉ። ተመሃሮ፡ ብዘይካ ኣብ ኣካድያማዊ ንጥፈታቶም ኣብ ትምህርትን ስራሕን ዘለዎም ባህርይን ኣረኣእያን ዝምልከት ገምጋም ይግበረሎም እዩ።

እዚ  ጸብጻብ ገምጋም ኣብ ናይ ተመሃራይ መጻኢ ኣገዳስነት ኣለዎ፡ እቲ ተመሃራይ ናብቲ ዝቕጽል ወይ ዝመረጾ ደረጃ ንኽሓልፍ ይውስን እዩ። ገለ ገለ ቤት ትምህርታት ናይ ባዕለን ፈተና ንኸዳልዋ መሰል ኣለወን። ይኹን እምበር ብመሰረት ኣብ 2007 ብሰበ ስልጣን ዝሓለፈ ውሳነ (CIIP) ፡ ኣብ ቀረባ እዋን ፍረንች ዝዛረባ ካንቶናት ሓደ ዓይነት ፈተናን መገምገምን ክህልወን እዩ።

ብኵራት ትምህርቲ

ተመሃሮ፡ ብምኽንያት ሕማም፡ ሓደጋ፡ ሞት ናይ መቕርብ፡ ናብ ሓኪም ምብጻሕ ወይ ንኻልእ ዝሕከሙ፡ ካብ ቤት ትምህርቲ ከብኵሩ ፍቓድ ይረኽቡ እዮም። ወለዲ ቅቡል ዝኾነ ምኽንያት ብኵራት ደቆም ኪገልጹ ኣለዎም። ዝተወጠነ ብኵራት እንተ ኾይኑ፡ ወለዲ ኣቐዲሞም ነቲ ቤት ትምህርቲ ብጽሑፍ ፍቓድ ኪሓቱዋ ይግባእ። ነዊሕ ብኵራት እንተ ኣጋጢሙ እቲ ቤት ትምህርቲ ናይ ሕክምና ሰርቲፊኬት ይሓትት እዩ።

ኣስተውዕሉ!
ተቐባልነት ዘይብሉ ብዘይምኽንያት ብኵራት እንተ ተራእዩ፡ ኣብ ልዕሊ  እቲ ቆልዓ ወይ እቶም ወለዲ መቕጻዕቲ ክውሰን ይኽእል እዩ።

ኣስተውዕል!
ኣብ ሓደ ሓደ ካንቶናት፡ ተመሃሮ ኣቐዲሞም ብምሕባር 5 ፍርቂ መዓልቲ ናይ ምብኳር ተኽእሎታት ኣለዎም፡ ነዚ ድማ ንኸፍልጡን ምኽንያት ኪገልጽሉን ኣይግደዱን እዮም። ካብ ናይ ውላድኩም መምህር ሓበሬታ ሕተቱ።

ናይ ትምህርቲ ዕረፍቲ

ቤት ትምህርታት ስዊዘርላንድ ኣብ ዓመት ካብ 12 ክሳብ 13 ሰሙናት ዝኸውን ናይ ዕረፍቲ እዋን ኣለወን። እቲ ዝነውሐ ዕረፍቲ ኣብ እዋናት ክረምቲ (Summer) ፡ ኣብ ቀውዒ፡ ጽድያን ናይ መወዳእታ ዓመት  ዘሎ እዩ። እቲ ልክዕ ዕለታት ካብ ካንቶን ናብ ካንቶን ካብ ኮምዩን ናብ ኮምዩን ይፈላለ እዩ።

ኣስተውዕል!
ውለዲ ናይ ዕረፍቲ ዕለታት ኬኽብሩዎ ኣለዎም። ሳሕቲ ንፍሉይ ምኽንያት እንተ ዘይኮይኑ ፍቓድ ኣይወሃብን እዩ።

ተሳትፎ ወለዲ ኣብ ህይወት ቤት ትምህርቲ  

ሕጊ ስዊዘርላንድ (Swiss Civil code) ፡ ወለዲ ምስ ቤት ትምህርቲ ንኽተሓባበሩ የገድድ። ብሓፈሻ፡ ብዛዕባ ተሳትፎ ወለዲ ዝምልከት ኣብ ናይ ካንቶናት ሕጊ ትምህርቲ ሰፊሩ ኣሎ። ኣብ ቀረባ ዝወጸ ሕጊ፡ ወለዲ ኣብ ናይ ውላዶም ህይወት ትምህርቲ ዓቢ ግደ ንኽጻወቱ ዝደፍእ እዩ። ኣብ ሓደ ሓደ ቤት ትምህርታት፤ ወለዲ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ኣባላት ቦርድ ዳይረክተስ እዮም፡ ስለዝኾነ ኸኣ ኣብ ኩሉ መዳያዊ ምምሕዳር ብዙሕ ግደ ይጻወቱ እዮም።  

ኣብ ብዙሓት ኮምዩናትን ከተማታትን፤ ስደተኛታት ኣባላት ናይ ሓደ ፖለቲካዊ ሰልፊ፡ ኣብ ኮሚሽን ትምህርቲ ቦታ ስለዝሕዙ፡ ኣብ ምዕባለ ስትራተጂ ትምህርቲ ክሳተፉ ይኽእሉ እዮም።

ኣብዚ ዓምዲ: ንፍሉይ ቆላሕታ ዜድልዮም ቆልዑ ዝወሃብ ትምህርቲ , ተሳትፎ ወለዲ, ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ , ንደቂ ስደተኛታት ምምሃር , ትምህርቲ መባእታ

Related links: