Living in Switzerland – Information and counselling online  

ምዝገባ መርዓ

ሕጋዊ መርዓ ንምክያድ ዚቐርብ ቅድመ ኩነት

 • እንተ ወሓደ ልዕሊ 18 ዓመት ዝመልኣ ወይ ዝመለኣት፡
 • ቅድሚ ሕጂ ዘይተመርዓዉ፡
 • ኣብ ትሕቲ ሞግዚትነት ንዘለዉ ፍቓድ ናይቲ ሕጋዊ ወኪሎም ምርካብ፡
 • ብተወሳኺ፡ ሕጊ ንመርዓ ኣብ መንጎ ሓውን ሓብትን ወይ ከኣ ብፍርቂ ኣሕዋትን ኣሓትን ዚኾኑ፡ ኣብ መንጎ ደቅን ወለድን (ናይ ስጋ ወለዲ ይኹን ዋላ ዜዕበዩ)፡ ኣብ መንጎ ደቂ ደቅን ኣቦ ሓጎታት ወይ እኖ ሓጎታትን፡ ከምኡ እውን ኣብ መንጎ ሓደ ሰብን ወዱ ወይ ጓል መጻምዱ ወይ መጻምዳ (እቲ መርዓ ዋላ ይሰረዝ ወይ ይፍረስ ብዘየገድስ) ።

መርዓ ካብ ክልተ ሃገራት ዝኾኑ ወይ ኣብ ስዊዘርላንድ እተመዝገቡ ደቂ ወጻኢ

ኣብ ስዊዘርላንድ መርዓ ንምግባር፡ ብመጀመርያ ኣብ ቅድሚ በዓል ስልጣን ቤት ጽሕፈት መዘጋጃ ቤት ምምዝጋብ የድሊ። ሃይማኖታዊ ናይ መርዓ ጽንብል ቅድሚ ሲቪላዊ መርዓ ምግባር ኪካየድ ኣይክእልን እዩ።
ስነ ስርዓት መርዓ ኣብቲ ዝመረጽኩምዎ ምምሕዳር ዝርከብ ቤት ጽሕፈት መዘጋጃ ቤት ክትፍጽምዎ ትኽእሉ ኢኹም። ነቲ ስራሕ ንምቅላል ክጥዕም ምእንታ ኣብ ምምሕዳርኩም ዚርከብ ቤት ጽሕፈት መዘጋጃ ቤት ምረጹ።

ዜድልዩ ሰነዳት

ንዜጋታት ስዊዘላንድ፡
 • ኩነታት መርዓ ዜረድእ ሰነድ (ካብ ኣብ ምምሕዳር ዚርከብ ቤት ጽሕፈት መዘጋጃ ቤት ኪሕተት ይከኣል) 
 • መንበሪ ፍቓድ ወረቐት ወይ ከኣ ናይ ነባርነት ምስክር ወረቐት( ካብ ቤት ጽሕፈት ምቍጽጻር ህዝቢ ኪሕተት ይከኣል)
 • ፓስፖርት ወይ ከኣ ወረቐት መንነት 
 ንወጻእተኛታት
 • ወረቐት ምስክር ነባርነት (መንበሪ ፍቓድ ወጻእተኛታት)
 • ወረቐት ምስክር ልደት፡ ስም ወለዲ ዘለዎ
 • ፓስፖርት ወይ ከኣ ናይ ዜግነት ወረቐት (ካብ መበቆል ሃገር ዝሕተት)
 • መረጋገጺ ኩነታት መርዓ (ንኹነታት መርዓ ዚገልጽ፡ ናይ ፍትሕ መረጋገጺ ወይ ከኣ ናይ መጻምዲ ሞት ዜረጋግጽ ወረቐት ምስክር ሞት ኪህሉ ኣለዎ)
ተፈላጥነት ዝረኸቡ ስደተኛታት፡ ኣብ ክንዲ ፓስፖርትን መንነት ሃገር ዜረጋግጽ ወረቐትን ዜቕርቡ፡ ኣብ ቀረባ እዋን እተዋህቦም ሰነድ ስደተኛ ወይ ፖለቲካዊ ዑቕባ ኬርእዩ ኣለዎም።
ኣስተውዕል!
 ኣብ ንወጻእተኛታት ዚምልከት ጉዳይ፡ ሰብ መዚ ስዊዝ መብዛሕትኡ እዋን፡ ነቲ ካብ መበቆል ሃገር ናይቲ ዝምልከቶ ሰብ ዚመጸ ሰነዳት ኪምርመር ይሓቱ እዮም። እዚ ምምጽራይ ግዜ ዚወስድን ከምኡ ከኣ ንዝምልከቶ ቤት ጽሕፈት መዘጋጃ ቤት ኣቐዲምካ ገንዘብ ዜኽፍል እዩ።
 
ኣስተውዕል!
እቲ ዝቐርብ ሰነዳት ካብ ሽዱሽተ ኣዋርሕ ዝሓላፎ ኪኸውን የብሉን።
 
 ኣስተውዕል! 
እቲ ሰነድ ብሓደ ካብ ቋንቋታት ስዊዘርላንድ ኪጸሓፍ ኣለዎ። ሰነድኩም ክተተርጕምዎ እንተ ተገዲድኩም፡ ብዛዕባ ትሕዝቶ ናይቲ ክትርጎም ዚግበኦ ሰነድ ንምፍላጥ ንቤት ጽሕፈት መዘጋጃ ቤት ተወከሱ። እቲ እተተርጎመ ሕጋውነት ዚለበሰ ኪኸውን ኣለዎ። 
 

ምዳላው መርዓ

እቶም ኪመራዓዉ ዚሓስቡ መጻምዲ፡ ኬቕርብዎ እተሓተትዎ ሰነዳት ሒዞም ብኣካል ኣብ ምምሕዳሮም ዝርከብ ቤት ጽሕፈት መዘጋጃ ቤት ኪቀርቡ ኣለዎም። ድሕሪኡ ቤት ጽሕፈት መዘጋጃ ቤት ነቲ ሰነዳት የጻርዮ። ነዚ ምጽራይ ንምክያድ ገንዘብ ምኽፋል የድሊ እዩ። እቲ መጠን ዝኽፈል ገንዘብ ካብ ሓደ ቤት ጽሕፈት ምምሕዳር ናብ ካልእ ይፈላለ እዩ። እቶም ኪመርዓው ዚሓስቡ ብኣካል ኪቐርቡ ዘይክእሉ እንተ ኮይኖም፡ ማለት ኣብ ወጻኢ ዚቕመጡ እንተ ኮይኖም፡ ነቲ መስርሕ ምድላው ንመርዓ ጠለብ ብጽሑፍ ኬቕርብዎ ይኽእሉ እዮም።
 

መርዓ ንምድላው ናብ ስዊዘርላንድ ምእታው

ንዜጋታት ደቂ ወጻኢ ሃገራት፡ ምድላዋት መርዓ ንምግባር ናብ ስዊዘርላንድ ንምእታው ዝቐርበሎም ኣገባባት ነዊሕ ግዜ ዚወስድን እተሓላለኸን ኪኸውን ይኽእል እዩ። ብዛዕባ እዚ ንምፍላጥ፡ ዝኾነ ይኹን ቅድሚ ምግባርካ ንናይ ካንቶንካ ቤት ጽሕፈት ጉዳይ ስደተኛታት ተወከስ።
 

ጥርጣረ ናይ ሓሶት መርዓ፡ ምኽንያት ምንጻግ መርዓ

ቤት ጽሕፈት መዘጋጃ ቤት፡ ሓደ ወዲ ወጻኢ ኣብ ከመይ ኩነታት ይነብር ማለት እንታይ ዓይነት መንበሪ ወረቐት ከምዝሓዘ ንኼረጋግጽ ይግደድ እዩ። እቲ እተወጠነ መርዓ ናይ ሓሶት ምዃኑ ጥርጥር እንተ መጺኡ፡ ቤት ጽሕፈት መዘጋጃ ቤት ምስ ሰብ መዝን ሳልሳይ ኣካልን ብምዃን ነቶም ኪምርዓዉ ዚሓስቡ ሰባት ኣብ በበይኖም ገይሩ ይምርምሮም። ናይ ሓሶት መርዓ ምዃኑ እንተ ተጠራጢሮምሉ ነቲ መርዓ ኪነጽግዎ ይኽእሉ እዮም። ከም ናይ ሓሶት መርዓ ከገምቶ ዘኽእለሉ ምኽንያት ከኣ እቲ ቀንዲ ዕላማኡ ናይ ስዊዘርላንድ መንበሪ ፍቓድ ንምርካብ ስለ ዝኾነ እዩ።
 

ኣብ ወጻኢ ሃገራት ዚግበር መርዓ

መዝገባ ንመርዓ፡ ኣብ ኩሉ ናይ መጻምዲ መበቆል ሃገር ኪግበር ይከኣል እዩ። ብዛዕባ እዚ ሓበሬታ ንምርካብ ንወኪላት ቆንስላት ኣብ ነፍሲ ወከፍ መጻምዲ ምሕታት የድሊ።

Related links: