Living in Switzerland – Information and counselling online  

ፍትሕ

ንጉዳያት ፍትሕ ብናይ ሓባር ጠለብ፡ ፍትሕ ብጠለብ ሓደ ወገን፡ ሓፈሻዊ ስምምዕ፡ ከፊላዊ ስምምዕ ዝምልከት እንተ ኣለኩም ነዚ ብፍሉይ ኣገልግሎት ካብ ዚህብ ኣካል ምኽሪ ሕተቱ።

ፍትሕ ብናይ ሓባር ጠለብ

መጻምዲ ብሓባር ኮይኖም ፍትሕ ኪሓቱ ይኽእሉን (ፍትሕ ብናይ ሓባር ጠለብ) ምስ ፍትሕ ተኣሳሲሩ ንዚመጽእ ጸገማት ንምእላይ ዜገልግል ሓፈሻዊ ውዕል ንቤት ፍርዲ የቕርቡን።

ሓፈሻዊ ስምምዕ

  • ንቆልዑ ዚምልከቱ ጉዳያት፡ ከም ቆልዓ ምስ መን ይኹን ዚብል፡ መሰል ምብጻሕ፡ ንቐለብ ቆልዓ ሓገዝ፡
  • ንናይ መጻምዲ ንብረት ዝምልከት ከም ምምቃል ኣቅሓ፡ ምምቃል ንዚቕበሉዎ ናይ ገንዘብ ደገፍን ናይ ጥሮታ ገንዘብን  ይርኢ፡
  • ናይ መግቢ ደገፍ ኣብ መንጎ ክልተ መጻምዲ ይውስን።
ኣስተውዕሉ!
 
እተፋትሑ መጻምዲ ደቂ ወጻኢ ወይ ደቂ ክልተ እተፈላለያ ሃገራት፡ እቲ ኪነብርሉ ዚመርጽሉ ቦታ ኣብ ምውሳን ኣገባብ ብዛዕባ እቲ ናይ ሓባር ቆልዓ ቀጥታዊ ዚኾነ ጽልዋ ኣለዎ። ስለዚ ኣብ ናይ መጻኢ ነዊሕ እዋን ብሓባር ቆልዓ ንምእላይ ዘሎ ተኽእሎ ግብራውነት ዘለዎ ኣይኮነን። ነቲ መሰል ቆልዓ ምሓዝ እተነፍገ ውልቀ ሰብ፡ መሰል ምብጻሕ ቆልዓ ምስ ኩነታት ቦታ ተዛሚዱ ኪካየድ ኣለዎ።
 
ንቆልዓ ንመናበዪ መግቢ ተባሂሉ ዚኽፈል ገንዘብ እንተ ኣሎ እሞ ከኣ እቲ ኣቦ ወይ ኣደ ኣብ ወጻኢ ሃገር ዚቕመጡ ኮይኖም፡ እዛ ናይ ወጻኢ ሃገር ምስ እዚ ጉዳይ ዚተኣሳሰር ስምምዕ ዘለዋ እንተኾይና፡ ንመናበዪ ቆልዓ ንምሽፋን ሕቶ ኪቐርበላ ይኽእል እዩ። ንኹሉ ዝደለ ሓበሬታ ንዓለምለኻዊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት (ssi). ተወከሱ።
 
ቤት ፍርዲ ነቶም መጻምዲ ብሓባርን ብንጽልን ይሰምዖም። እቲ ቤት ፍርዲ፡ እቲ ጠለብ ፍትሕን ዚቐረበ ስምምዕን፡ ውጽኢት ናይ ናጻ ውሳነን ብምስትውዓል ኢተወስደ ምዃኑ እንተ ደምዲሙ፡ እቲ ናይ ፍትሕ ስምምዕ ተቐባልነት ንኺረክብ ዘለዎ ተኽእሎ ልዑል እዩ።
 
እቶም መጻምዲ ድሕሪ ክልተ ወርሒ ብቤት ፍርዲ ቃለ መሕትት ምግባሮም፡ ደልየት ምፍታሕ ኣብ ቦታኡ እንተ ኣሎ፡ እቲ ቤት ፍርዲ ነቲ ፍትሕ ይቕበሎ ነቲ ስምምዕ ከኣ የጽድቖ፡፡
 
ለበዋ
ናይ ፍትሕ ስምምዕ ሓደ ግዜ ብቤት ፍርዲ እንተ ጸዲቑ፡ ብቐሊሉ ኪብዳህ ኣይክእልን እዩ። ስለዝኾነ ከኣ ብናይ ሓባር ጠብቓ ምኽሪ ምርካብ ጠቓሚ እዩ።
 

ከፊላዊ ስምምዕ

 
ክልተ መጻምዲ ንኽፋትሑ ተሰማሚዖም ኬብቅዑ ኣብ ናይ ሓፈሻዊ ሳዕቤን ፍትሖም ዚምልከት ግን ኣብ ስምምዕ ኪበጽሑ እንተ ዘይኪኢሎም፡ ንቤት ፍርዲ እቲ ዘየሰማምዕ ጉዳይ መዕለቢ ኪገብረሉ ሕቶ ኬቕርቡ ይኽእሉ እዮም።
 
ቤት ፍርዲ፡ ልክዕ ከምቲ ናይ ሓፈሻዊ ስምምዕ ኣብዚ ናይ ከፊላዊ ስምምዕውን ንመጻምዲ ይሰምዖም እዩ። ነፍሲ ወከፍ መጻምዲ ነቲ ዘይሰማማዓሉ ሳዕቤን ፍትሕ ሕቶ የቕርበሉ። ቤት ፍርዲ ኣብቲ ናይ ፍትሕ ውሳነ ዚህበሉ ነዚውን ይውስኖ።
 
ኣስተውዕል!
እቲ ብክልተ መጻምዲ ብሓባር ዝቐረበ ናይ ፍትሕ ጠለብ፡ ነቲ ዚሕተት ቅድመ ኩነት ዘየማልእ እንተ ኰይኑ፡ ቤት ፍርዲ፡ መጻምዲ ብንጽል ሕቶ ፍትሕ ኬቕርብሉ ዚኽእሉ ናይ ግዜ ገደብ ይሰርዕ። 
 

ብሓደ ወገን ጥራይ ዚቐርብ ጠለብ ፍትሕ

 
ክልተ ሰብ ሓዳር እንተ ወሓደ ንኽልተ ዓመት ዚኣክል ተፍላልዮም ኪነብሩ እንተጸኒሖም፡ ብውልቆም ሕቶ ፍትሕ ኬቕርቡ ይኽእሉ እዮም።
 
እንተደኣ ንሓደ መጻምዲ ብናቱ ሓላፍነት ዘይኮነ ሓዳር ንምቕጻል ዘይጽወር ኮይኑዎ፡ ቅድሚ ምእካል ገደብ ክልተ ዓመት ዋላ ከይመለኣ ሕቶ ፍትሕ ኬቕርብ ይኽእል እዩ።
 
መሰናድኦ ናይ ሓባር ጠለብ ፍትሕ፡ ብተመሳሳሊ ኣብቲ ድሕሪ ምቍራጽ ናይ ሓባር ናብራ ወይ ከኣ ምብትታን ሓዳር ዚቐርብ ሕቶ ጠለብ ፍትሕን፡ ከምኡ ከኣ ንፍትሕ ብግልጺ ምቕባልን በቲ ካልእ ዚቐረበ ፍትሕ ተቓውሞ ምጽሓፍ እውን ይሰርሕ እዩ። 

ኣብዚ ዓምዲ: ሕጋዊ ሳዕቤናት

Related links: