Living in Switzerland – Information and counselling online  

ናይ ኣካል ምፍልላይ

ናይ ኣካል ምፍልላይ ብእተፈላለዩ መገድታት ኪፍጸም ይከኣል። ዝበዝሕ እዋን እዚ ምፍልላይ ናብ ፍትሕ ዚመርሕ እዩ። ብተወሳኺ፡ ኣብ ናይ ሓደ ስደተኛ መንበሪ ፍቓድ ጽልዋ ኬምጽእ ይኽእል እዩ።

ናይ ኣካል ምፍልላይ ብናይ ሓባር ስምምዕ 

ሰብኣይን ሰበይትን ናይ ኣካል ምፍልላይ ኪገብሩ እንተተሰማሚዖም ናብ ቤት ፍርዲ ኬመልክቱ ኣይግደዱን እዮም። ናይ ኣካል ምፍልላይ ከም ዚገብሩ ኣብ ዚገልጽ ስምምዕ ፊርማኦም ኬንብሩ ወይ ከኣ ናይ ቃል ስምምዕ ኪገብሩ እዩ ዚድለ። ይኹን እምበር ከምዚ ዝዓይነቱ ስምምዕ፡ ብቤት ፍርዲ ሕጋዊ ተቐባልነት የብሉን።

ምጽዳቕ ምፍልላይ ኣካል ቤት ፍርዲ

ስምምዕ ምፍልላይ ኣካል ወይ ስጋ ሕጋዊ ትቐባልነት ንኺህልዎ፡ ብቤት ፍርዲ ኪጸድቕ የድልዮ። ናይ ክሲ ነጥብታት ኣብ ዘለዓለሉ እዋን ቤት ፍርዲ ሸምገልቲ ወይ መንጎኛታት ኪጥቀም ይኽእል እዩ።

ስምምዕ ምፍልላይ ኣካላት

ኣብ ግዜ ምፍልላይ ኣካል እዞም ዚስዕቡ ነጥብታት ኪንጸሩ ኣለዎም፡
  • እቲ ናይ ሓባር ቆልዓ ምስ መን ይኹን?
  • ነቲ ናይ ሓባር ቆልዑ ኪሕዝ ዘይተፈቕደሉ ብዛዕባ መሰል ምብጻሕ ቆልዑ ዝምልከት መን ይውስነሉ?
  • እቲ ናይ ስድራ ቤት ገዛ ንመን እዩ ዚወሃብ፡ መንከ እዩ ዚወጽእ ?
  • መን ንመን ናይ ምግቢ ሓገዝ ይህብ ?
  • እቲ ብሓባር ከለዉ እተኣትወ ዕዳ መን እዩ ዚሽከሞ?
  • ናይ ሓባር ንብረት ንምምቃል ኩነታት የገድዱ ድዮም?

ሕጋዊ ውሕስነት ቃል ኪዳን ኣብ እዋን ናይ ኣካል ወይ ስጋ ምፍልላይ

ሰብ ሓዳር ኣብ ውልቃዊ ሰብነቶም፡ ኣብ ድሕነት ንብረቶም ወይ ከኣ ኣብ ናይ ስድራ ቤቶም ኣካላዊ ድሕነት ብሰሪ ሓባራዊ ህይወት ኣብ ከቢድ ዜፍርህ ኩነታት እንተወዲቑ፡ ብሓባር ንኺነብሩ እምቢታ ኬርእዩ ይኽእሉ እዮም።
ንናይ ሓባር ቃል ኪዳን ንምውሓስ፡ ቤት ፍርዲ ምቍራጽ ሓባራዊ ህይወት ኬፍቅድን ነቲ ኣገባባት ምፍልላይ መዕለቢ ንኪግበርን ይኽእል እዩ።
ኣስተውዕል!
ድሕነትን ጽጥታን ናይ ሓንቲ ስድራ ኣብ ስግኣት እንተወዲቓ፡ እቲ ሓባራዊ ህይወት ብቕልጡፍ ደው ኪብል ይከኣል እዩ፡ ቤት ፍርዲ ከኣ ኣብ ዳሕራይ የጽድቆ።

ኣብዚ ዓምዲ: ሕጋዊ ሳዕቤናት

Related links: