Living in Switzerland – Information and counselling online  

ደቂ ኣንስትዮ

ኣብ ስዊዘርላንድ፡ ንደቂ ኣንስትዮ፡ እንተላይ ንስደተኛታት ሓዊስካ ዚገጥመን ሽግራትን ምስኡ ዚለዓሉ ሕቶታትን ምስቲ ብሕታዊ ኵነታተን ተኣሳሲሩ ዚኸይድ እዩ። ኣብዚ እቶም ቀንዲ ረቛሕቲ ዝኾኑ ጕዳያት፡ ትምህርቲ፤ ሽቅለት፤ ስድራ ቤታዊ ሃዋህው፤  ፋይናንሳዊ ትሕዝቶን ወሊድን እዮም።
ደቂ ኣንስትዮ፡ ሎሚ ብመትከል ምስ ደቂ ተባዕትዮ ማዕረ ዝኾነ መሰል ኣለወን። ይኹን እምበር፡ ንሳተን ኣብ ኵሉ ጽላታት ሕብረተሰብ ብትሑት ይውከላ፣ ካብ መሳርሕተን ደቂ ተባዕትዮ ዚኽፈልዎ ደሞዝ ብብዙሕ ዚውሕድ ይኽፈላ፣ እቲ ዝበዝሕ ዘቤታዊ ዕዮ ዝፍጽማ ድማ ንሳተን እየን።
ኣብ ስዊዘርላንድ ኣብ ዝሓለፈ ዓሰርታት ዓመታት ኣብ ጕዳይ ማዕርነት ዝምልከት ዝሕቱል ግስጋሰ እኳ እንተ ተገብረ፡ ርኡይ ዝኾነ ውጽኢት ግና ተራእይሉ እዩ። ንኣብነት፤
  • ኣብ መንጎ ወድን ጓልን ማዕርነታዊ ዝምድና ዚዓለመ ግንዛበ ኣብ ብዛዕባ መሰል ቆልዓ፡ መርዓ ወይ ፍትሕ ዚምልከት፡
  • ቍጠባዊ ሓይሊ ደቂ ኣስንትዮን ኣዴታትን ጋህዲ ንምግባር ድማ፡ ኣብ መንጎ ሞያውን ስድራ ቤታውን ህይወት እናኣካልካ ምኻድ፡ ምርግጋጽ መድሕን ወሊድ፡ ማዕርነት ኣብ ናይ ስራሕ ጽፍሒ ወይ ከኣ ኣብ ናይ መድሕን ጥሮታ ከም ዚህሉ ምግባር፡
  • ምእንታን ኩለንትናዊ ኣካላውን ኣእምሮኣውን ጥዕና ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኪዋሓስን ከምኡ ድማ ብገዛእ ርእሰን ውሳነ ንምውሳን ዜተባብዐን ኣንጻር ዘቤታውን ጾታውን ዓመጻት ዚምልከቱ መደባትን ሕግታትን ምውጻእ፡፡         
ብተመሳሳሊ ኣብ ዝሓለፈ ዓሰርተታት ዓመታት ኣብ ስዊዘርላንድ ንስደተኛታት ንምክልኻል ዚግበር ጻዕሪ ግስጋሰ ኣመዝጊቡ እዩ፡
  • ካብ ጥቅምቲ 2012 ኣትሒዙ ብሳላ መደብ ሃገራዊ ውጥን፡ ኣንጻር ንግዲ ደቂ ሰባት ቃልሲ ተኻዪዱ እዩ። እተመሓየሸ ዑቕባ ነቶም ብሓይሊ ናብ ገላዉ ናይ ጾታዊ ንግዲ እተቐየሩ ግዳያትን መሰኻኽርን ወጺኡ። እቶም ቀንዲ በዚ ዚጥቅዑ ኸኣ ስደተኛታት እዮም።
  • ኣብ ክረምቲ 2012፡ ፓርላማ ስዊዘርላንድ ኣንጻር ግዱድ መርዓ ንምቅላስ ሕጊ ኣጽዲቑ
  • ካብ ሓምለ 2012 ኣትሒዙ ኸኣ ኣብ ገበናዊ ሕጊ ስዊዘርላንድ ብንጹር ኣንጻር ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ዚምልከት ሓደ ዓንቀጽ ሰፊሩ (ዓንቀጽን124) ።
ኩለን ኣብ ስዊዘርላንድ ዝነብራ ደቂ ኣንስትዮ ነዚ ኣብ መንጎ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ማዕርነት ንኺህሉ ዚደፍእን ዚሕግዝን ኣብ ላዕሊ እተጠቕሰ መሳርሒ ንረብሐኣን ክጥቀማሉ ኣለወን።

ኣብዚ ዓምዲ: ምኽራዊ ኣገልግሎት ንደቂ ኣንስትዮ, ሞያዊ ህይወት , ማዕርነት ኣብ መንጎ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን , ዘቤታውን ጾታውን ዓመጻት, ውድባት ደቂ ኣንስትዮ, ግዱድ መርዓ, ንግዲ ደቅ ኣንስትዮ, ሽግር ኣብ ዜጋጥመሉ እዋን , ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ, ንግዳያት ምሕጋዝ

Related links: