Living in Switzerland – Information and counselling online  

ገንዘብን ፋይናንስን

ብዛዕባኡ ብዙሕ እኳ ዝዝረብ እንተ ዘይኮነ፡ ከም ኣርእስቲ ግን ኣብ ስዊዝ ዓቢ ቦታ ዝሓዘ እዩ። ብመጀመርያ ደረጃ ናብራ ኣብ ስዊዝ ክቡር ክኾውን እንከሎ ኩሉ ምስ ገንዝብን ፋይናንስን ዝተተሓሓዘ ድማ ንኽትርድኦ ዘ ጸግም እዩ። ምስ ገንዘብ ዝተኣሳሰር ጉዳያት፡ ክፍሊት፡ ምውህላል፡ ወፍሪ፡ ለቃሕ ወዘት ዝኣመሰሉ ብመገዲ እንዳ ፓስታ፡ ባንክታት ወይ ድማ ብካልኦት ፋይናንሳዊ ትካላት ክዕመሙ ይኽሉ እዮም።

  • ሕሳብ ብኸመይ ንኸፍት?
  • ከመይ ዝበሉ ናይ ውህለላ መገድታት ኣሎዉ?
  • ዕድጊ ብለቓሕ ብኸመይ ነካይድ?                                       
  • ብኸመይ ገንዘብ ናብ ዓዲ ክንልእኽ ንኽእል?
  • ብዕዳ ምስ እንዋሓጥ እንታይ ክንገብር ንኽእል?
ኣብዚ ገጽ ድማ ነዚ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ሕቶታት ክንምልስ ክንፍትን ኢና።

ብባንክዶ ወይስ ብፖስታ

ኣብ ስዊዘርላንድ ብዘይካ ፖስታ ካልኦት እተፈላለየ ውጽኢትን ኣገልግሎትን ዘቕርባ ብርክት ዝበላ ባንክታትን ፋይናንሳዊ ትካላትን ይርከባ። ስለዝኾነ ድማ ብፍላጥ ምስ ብሕታዊ ድሌታትና ዝሰማማዕ ክንመርጽ ኣሎና።
ፖስትስዊዝ ብዓይነቱ ባንክ እኳ እንተዘይኮነ፡ ኣብ ኩሉ ጨናፍራቱ ብብዓይነቱ ፋይናንሳዊ ኣገልግሎት ይህብ እዩ። ኣብ ፖስት ንሕሳብ መትሓዚ ወይ ንካርድ ሕሳብ ንኸፍሎ ግብሪ ብተዛማዲ ለጠቕ ዝበለ እዩ።

ኣብዚ ዓምዲ: መዝገብ ሕሳብ ንምኽፋት ኣብ ባንክዶ ወይስ ኣብ ፖስት, ባጀት, ለቓሕ, ዕዳ, ገንዘብ ምቚጣብ , ክፍሊት, ባጤራታት