Living in Switzerland – Information and counselling online  

መዝገብ ሕሳብ ንምኽፋት ኣብ ባንክዶ ወይስ ኣብ ፖስት

ኣብ ስዊዘርላንድ መዓልታዊ ናብራና ንምስልሳል መዝገብ ሕሳብ ኣብ ባንክ ወይ ኣብ ፓስት ክንከፍት ኣዚዩ ኣገዳሲ ነገር እዩ። ደሞዝና ናብ መዝገብ ሕሳብና እዩ ዝለኣኽ ብኡ ጌርና ድማ ክፍሊታትና ክንፍጽም ንኽእል ኢና። ቀትርን ለይትን ገንዘብ ክነውጻሉ እንኽእል ኣውቶማቲክ መከፋፈሊ ተጠቒምና ኣገልግሎት ክንረክብ ንኽእል ኢና።

ምኽፋት መዝገብ ሕሳብ

ናይ ብሕቲ መዝገብ ሕሳብ ንምኽፋት ኣብ ቦቦታኡ ዝርከባ ጨናፍር ባንክታትን ናይ ቤት ጽሕፈት ፖስትን ኣመልክቱ። ነዚ ንምግባር፡ ፓስፖርትን ወረቐት መንነት ሒዝኩም ብኣካል ናብቲ ዴስክ ትኸዱ እሞ ብዛዕባ ፊናንሳዊ ኩነታትኩም ኣመልኪቱ ዝቐርበልኩም ብርክት ዝበለ ሕቶታት ክትምልስዎ ኣለኩም።
መዝገብ ሕሳብ ንምኽፋት፡ ፓስፖርት ወይ ወረቐት መንነትን ናይ ነባርነት ካርድን ካብ ምምላእ ክንርስዕ የብልናን።

ገንዘብ መውጽኢ ካርድ

መዝገብ ሕሳብ ድሕሪ ምክፋትና ናይ ባንክ ወይ ድማ ናይ ፖስት ካርድ ንሕዝ፤ ብኡ ጌርና ድማ ብዘይ ክፍሊት ካብ ባንኮማት ወይ ፖስቶማት ገንዘብ ክነውጽእ ንኽእል።
ኣብ ዓመት ውሑድ ግብሪ ብምኽፋል ሚስጥራዊ ኮድ ዘሎዎ ካርድ ማኤስትሮ ካብ ባንክ ወይ ድማ ናይ ፖስትፋይናንስ ካርድ ክንጠልብ ንኽእል ኢና። እዚ ድማ ካብ ኩሉ መከፋፈሊ ገንዘብ፡ ሰልዲ ንኽነውጽእ የኽእለና እዩ።

ኣስተውዕሉ!
ኣብ ገለ ገለ ኣብ ፖስት ንኸፍሎ ናይ ኣገልግሎት ግብሪ (ንኣብነት መዝገብ ሕሳብኩም ኣብ ፖስትፋይናንስ ንምሓዝ ) ካብ ኣብ ባንክ ንኽፍሎ ግብሪ ዝተሓተ ኢዩ። ነቲ ዝኽፈል ግብርታት ብመንጽር ብሕታዊ ድሌታትኩም ኣብ ግምት ኣእቲኹም ምረጹ።

ብኢንተርነት ዝፍጸም ክፍሊት

ባንክታትን ፖስትን ንዓማዊለን ብመገዲ ኢንተርነት ጌሮም መዝገብ ሕሳቦም ኣትዮም ክሰርሕሉ ኣማራጺ ይኸፍታሎም እየን። በዚ ኣገባብ ድማ ንመዝገብ ሕሳብኩም ላይትን መዓልትን ክትፍትሹዎ ይከኣል እዩ። ብተውሳኺውን በዚ መገዲ እዚ፡ ክፍሊት ክንፍጽምን ንኹነታት ሕሳብና ኽንቆጻጸርን ንኽእል።

ጽቡቕ ጎኑ
ካብ ባንክን ፖስትን ብመገዲ ኢንተርነት ዕድግታት እንተ ጌርና ገንዘብ ክንቁጥብ ንኽእል ኢና

ፍሉይ መዝገብ ሕሳብ

ንዝተወሰኑ ክፋላት ሕብረተሰብ፡ ቆልዑ፡ መንእሰያት ወይ ድማ ጥሮታ ንዝወጹን ብፍሉይ ዝጥምት ዓይነት መዝገብ ሕሳብውን ኣሎ። ነዞም ክፋላት ሕብረተሰብ እዚኦም ዝኽፈሎም መጠን ወለድ ብዝሕ ዝበለ ኪኾውን እንከሎ ንሳቶም ንኽራይ ሕሳቦም ዝኸፍሎዎ ግን ብተዛማዲ ትሑት እዩ።

ኣስተውዕሉ!
ኣብ ባንክን ኣብ ፖስትን ክንደይ ወለድ ከም ዝኸፍሉን ንኽራይ መዝገብ ሕሳብ ክንደይ ከም ዘኽፍሉን ኣነጻጽሩ።

Related links: