Living in Switzerland – Information and counselling online  

ፋርማሲ

ፋርማሲ፡ መብዛሕቲኡ እዋን ሰባት ምልክታት ምስ ተራእዮም ወይ ምስ ተሰመዖም ዝኸድዋ ናይ መጀመርያ ኣድራሻ እያ። ሰራሕተኛታት ፋርማሲ ኣብ ሞያ ጥዕና ብዝለዓለ ዝሰልጠኑ ስለ ዝኾኑ ብዜዕግብ መገዲ ምኽሪ ንኺህቡኻ ዓቕሚ ኣለዎም። ጥርጥር ኣብ ዝፈጥረሎም እዋን ኩሉ ግዜ ናብ ሓኪም እዮም ዚልእኩኻ።
60% ካብ ኣብ ስዊዘርላንድ ዚርከቡ መድሃኒታት ብሕክምናዊ ትእዛዝ መሰረት ጥራይ እዮም ዚሽየጡ። እቲ ሕጊ ኣዚዩ ተሪር እዩ።
ኣስተውዕሉ!
ዚሕደስ ናይ መድሃኒት መኣዘዚ ንሓደ ዓመት ጥራይ እዩ ዜገልግል። እቲ ዚሽየጥ ዓቐን መድሃኒት ኣብቲ ናይ መኣዘዚ ወረቐት ይግለጽ እዩ። ነቲ ዓቐን ብድልየትካ ክትውስኸሉ ኣይከኣልን እዩ። ስለዚ ድማ ቀልጢፍካ ብኣጋኡ ከሎ ነቲ መኣዘዚ መድሃኒት ኣሐድሶ።

ምቍጽጻር ትእዛዝ መድሃኒት

 
ፋርማሲታት ንዓቐን መድሃኒት ንምፍላጥ ንመኣዘዚ መድሃኒት ይቆጻጸራ እየን። ኣብ ሓደ እዋን ብዙሕ መድሃኒታት ትወስድ እንተ ኾይንካ፡ እታ ፋርማሲ እቲ እተፈላለየ መድሃኒታት ንሓድሕዱ ዚሰማማዕ ምዃኑን ዘይምዃኑን ትቆጻጸር። እዚ ኸኣ ብፍላይ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ብብዙሓት ሓካይም ትረኣ እንተ ኮይንካ ኣገዳሲ እዩ።
 

ንመድሃኒታት መን ይኸፍሎ 

 
ናይ ጥዕናን ሓደጋን መድሕናት ንኣስታት 80% ኣብ ዕዳጋታት ስዊዘርላንድ ንዝሽየጥ መድሃኒታት ይኸፍላ። ሰብ መዚ ዝርዝር እተፈቕዱ ፍርያት የወጽኡ እዮም።
 
ኣስተውዕሉ!
 
ብሓኪም ንዘይተኣዘዙ መድሃኒታት ናይ ጥዕና መድሕን ወይ ከኣ ናይ ሓደጋ መድሕን ኣይከፍለኦን እየን። ባዕልኻ ሓኪም ከይኣዘዘልካ እትወስዶም ኩሎም ዓይነት ኣፋውስ ካብ ጁባኻ ኢኻ ትኸፍሎም።
 
ኣብ ፋርማሲ ነዚ ዚስዕብ ክትገብር ተኽእሎታት ኣለካ፡
 
  • መድሃኒት ብገንዘብካ ክትገዝእ፤ ደሓር መጠን እቲ ዝኸፍልካዮ ገንዘብ ካብ መድሕን ጥዕና ወይ ከኣ መድሕን ሓደጋ ናይ ዚኽፈልካሉ ቅብሊትን መኣዘዚ መድሃኒት ብምቕራብ ኪምለሰልካ ይከኣል።
  • ብዙሓት ናይ መድሕን ካምፓኒታት ንቀማሚ መድሃኒት እትህቦ ናይ ፋርማሲ ወረቐት የቕርባ  እየን፡፡ እዚ ቅትዒ ንሰለስተ ኣዋርሕ ጥራይ እዩ ዜገልግል። ገለ ገለ ናይ ጥዕና መድሕናት ወይ ከኣ ናይ ሓደጋ መድሕናት ከም ናይ ፋርማሲ ወረቐት ኮይኑ ዜገልግል ኤለክትሮኒካዊ ካርድ ንዓማዊለን
          የቕርባ እየን።  
 

ተመሳሳሊ ቅዳሕ መድሃኒት ሕተቱ

 
መብዛሕቲኦም መድሃኒታት እተቐድሑ እዮም። ስለዚ ኸኣ ብዋጋ ኣዚዮም ሕስር ዚብሉ እተቐድሑ መድሃኒታት ኣብ ዕዳጋ ይርከቡ እዮም፡፡ ብቕልጡፍ እናነሃረ ዚኸይድ ዘሎ ወጻኢታት ጥዕና ኣብ ግምት ብምእታው ፋርማሲታት ንዓማዊለን እተቐድሐ መድሃኒታት ኪገዝኡ ሓሳብ ይህበኦም እየን። ኣብ መድሃኒት መኣዘዚኻ ከምኡ እንተዘይኮኑ፡ ምኽንያት ከምኡ ዘይምዃኑ ሕተት።
 
ኣስተውዕል!
 
ኣብ ዕዳጋ ብናይ ጥዕና መድሕን ዚሽፈን ኣዚዩ ሕሱር ዝኾነ ቅዳሕ መድሃኒት እንተተረኺቡ፡ ካብቲ ንመበቆላዊ መድሃኒት ንምግዛእ ንኸፍሎ 20% ኪጎድለልና ይኽእል እዩ። እንተኾነ ግን፡ ሓኪም ብምኽንያት ሕክምና ቅዳሕ መድሃኒት እንተዘይፈቒዱ፡ ብቅዳሕ መድሃኒት ሕክምና ምግባር ኣይካኣልን እዩ።
 
ለበዋ
 
ኩሉ ግዜ መድሃኒት ካብ ሓንቲ ፋርማሲ ግዛእ። ከምኡ ብምግባርካ ብዝበለጸ እተኣዘዘልካ መድሃኒታት ንምቍጽጻር ትኽእል፡ ናትካ፡ ናይ ሕክምና መድሕንካን ፋርማሲካን ምምሕዳራዊ ዕዮታት ተቃልል፡፡
 

መተኣሳሰሪ፡

  • ናይ ኣገልግሎት ፋርማሲ ምርካብ
 

Related links: