Living in Switzerland – Information and counselling online  

ኣመጋግባ

እተመጣጠነ ምግቢ  ምምጋብ ንጥዕና ኣገዳሲ ረቛሒ እዩ።

ኣብ ስዊዘርላንድ ብዙሕ እዋናዊ ዝኾነ ናይ መግቢ ኣቕርቦት ከም ፍረታት፡ ኣሕምልቲ፡ ውጽኢት ጸባ፡ ስጋን ዓሳን ኣሎ። ኣብ መኣድታት ስዊዘርላንድ፡ ሜዲተራንያን፡ ኤስያ ወይ ኣፍሪቃ ንኹሉ መቐረት ኪህቡኻ ዚኽእሉ ቀመማትን ንጥረ ነገራትን ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

ናይ መግቢ ሃረም ወይ ፒራሚድ

 
ናይ መግቢ ሃረም ውጥን ትበልዖ መግቢ ኣብ ምውጻእ ይሕግዘካ። ኣሕምልትን ፍረታትን ኣብ መዓልቲ ብዙሕ ግዜ ክትበልዕ ይግበኣካ።
 
 መዓልታዊ ኣመጋግባኻ ብመሰረት ሃረም መግቢ ወይ ፒራሚድ ከም ዚኸውን ግበሮ። ከምዚ ብምግባር እተመጣጠነ ምግቢ፡ እኹል ጸዓት ከምኡ ኸኣ ንጥዕናኻ ኣገዳሲ ዝኾነ መኣዛዊ ነገር ንምርካብ ክሕግዘካ ይኽእል እዩ። ኣቲ ኣብ እግሪ ናይቲ ፒራሚድ ዚርከብ መግብታት ብብዝሒ ክብላዕ ዝከኣል ኪኸውን ከሎ ብኣንጻሩ እቲ ኣብ ላዕሊ ክፋል ናይቲ ፒራሚድ ዝርከብ መግብታት ብውሑድ መጠን ኪውሰዱ ኣለዎም። ኩሎም ናይ መግቢ ውጽኢታት ክብልዑ ይከኣል እዩ።
ለበዋ
ኣብ ስዊዘርላንድ፡ ንጥረ ነገራትን መበቆል ቦታ ናይ ምግቢ ውጽኢታት ኣብ መዐሸጊ መግቢ ይጸሓፍ እዩ። ብዛዕባ ትሕዝቶ ጨው ወይ ሽኮር ንምፍላጥ ነቲ ዝቐረበ ሓበሬታታት ምንባብ ጥቕሚ ኣለዎ።

 

Related links: