Living in Switzerland – Information and counselling online  

መድሃኒታት

ኩሉ ኣብ ስዊዘርላንድ ዚርከብ መድሃኒታት ኣብ ፋርማሲታት ይሽየጥ እዩ። ገለ ክፋል ናይ መድሃኒታት "ብዘይ ሓኪም ትእዛዝ" ኣብ ቤት መድሃኒታት ይሽየጡ እዮም።
ብመትከል፡ ሕሙም ነቲ ሓኪም ዚኣዘዘሉ መድሃኒት ኣብ ፈርማሲ ከይዱ እዩ ዚደልዮ። ኣብ ቋንቋ ጀርመን ዚዛረቡ ዞባ ስዊዘርላንድ፡ መብዛሕቲኡ እዋን እቲ ናይ ግሊ ሓኪም እዩ መድሃኒታት ንዓማዊሉ ዚቕርብ።
ኣገዳሲ ነገር
መድሃኒታት ኣካል ካብ ሕማምካ ንምፍዋስ ዚውስዱ ነገራት እዮም። ስለ ዝኾነ ከኣ ብመሰረት ሓኪም ዝሓበረካ መገዲ ውሰዶም። ንዘይትወስዶም መድሃኒታት ክእዘዙልካ ኣይትግበር። ሓንቲ መድሃኒት እንተ ዘይወሲድካ፡ ንሓኪም ብዛዕባ መስርሕ ፍወሳኻ ብትኽክል ንኼፍልጦ ምእንታን ምሕባር የድልየካ።
 
ኩሎም መድሃኒታት ክውሰድሉ ዘለዎም ናይ ግዜ ገደብ ኣለዎም። ድሕሪ ፍወሳ ንመድሃኒታት ምዕቃቦም ትርጕም የብሉን። ኣብ መወዳእታ እዋን ሕክምናኻ ዝተረፈካ ከኒና፡ ክሬምን ሽሮቦን እንተኣልዮም ናብ ፋርማሲ ምለሶም።
 
ኣስተውዕል!  
መድሃኒታት ንዓኻ ንምፍዋስ ተባሂሎም ዝእዘዙ ጥራይ እዮም። ስለዝኾነ ኻኣ መድሃኒትካ ናብ ካልእ ሰብ ኪጥቀመሉ ኣይተመሓላልፈሉ።
 

ባዕልኻ መድሃኒት ምውሳድ

 
ንሓደ ሕማም ኣብ መጀመርያ ደረጃኡ ባዕልኻ ኪትፍውሶ እንተደሊኻ ኣብ ፋርማሲ ወይ ከኣ ኣብ ቤት መድሃኒት ዚሽየጡ ብዙሕ ዝዓይነቶም መድሃኒታት ኣለዉ፡፡
 
ለበዋ  
ካብ ሰብ ሞያ ምኽሪ ሕተቱ። እቲ ምልክታት ድሕሪ ቅሩብ መዓልታት ኬቋርጽ እንተዘይክኢሉ፡ ናብ ሓኪም ከይድኩም ክትዘራረቡ ኣለኩም።
 
ሰብ መዚ ስዊዘርላንድ ንብመገዲ ኢንተርነት ዚግበር ዕድጊ መድሃኒት ኣይድግፍዎን እዮም።

Related links: