Living in Switzerland – Information and counselling online  

ብሕታውያን ውልቀ ሰባት

ዚኽፈል መጠን ግብሪ፡ ካብ ሕሳብ ናይ ዓመታዊ ምግላጽ ግብሪ መሰረት ብምግባር እዩ። እቲ ሕሳብ፡ ካብቲ ኩሉ ኣስራሒ ኪመልኦ ዚግባእ ሰርተፊኬት ደሞዝ ሰራሕተኛታቱ እዩ ዚካየድ።
እቲ ዚስላዕ ግብሪ ካብ ንነብረሉ ምምሕዳር  ስለ ዝኾነ፡ እቲ ዚኽፈል መጠን ግብሪ ኣዚዩ ብዙሕ ዝኾነ ፍልልይ ኬምጽእ ይኽእል እዩ። እቲ ጸብጻብ ናይ ግብሪ ምግላጽ ናብ ናይ ካንቶን ምምሕዳር ግብሪ ኪለኣኽ ይግበኦ። ንሳ ኸኣ ግብርን ዝኽፈል መጠን ግብርን እትውስን። 
ለበዋ
ሕጊ ግብሪ ስዊዘርላንድ ብርክት ዝበለ ምጉዳል ኣብ ክፍሊት ግብሪ የፍቅድ እዩ(ጕዕዞ፡ ክንክን ቆልዑ ወዘተ)። ንመጀመርያ ግዜኻ ምግላጽ ግብሪ ትገብር እንተ ኣሎኻ ብዛዕባ ግብሪ ምኽሪ ዚህብ ኣካል ተራኺብካ ተዘራረብ።
 

መንበሪ ፍቓድ C ዘለዎም

 
ወጻእተኛታት መንበሪ ፍቓድ C ዘለዎምን ከም ስደተኛ ኣፍልጦ ዚረኸቡን ልክዕ ከም ስዊዛውያን ዜጋታት ነቲ ዚኽፍልዎ ግብሪ ብስሩዕ ብብዙሕ ክፋላት ጌሮም ኪኸፍሉዎ ይኽእሉ እዮም።
 

መንበሪ ፍቓድ C ዘይብሎም

 
መንበሪ ፍቓድ C ዘይብሎም ደቂ ወጻኢ ሰራሕተኛታት፡ ዚኸፍሉዎ ግብሪ ወርሓዊ ብቐጥታ ካብ ደሞዞም ብምቝራጽ እዩ።
 
ኣስተውዕሉ 
ዚኽፈል ግብሪ ንምጽብጻብ ኣታዊታት ዝተመርዓዉ ሰብ ሓዳር ብሓደ እዩ ዚድመር። በዚ መገዲ ኸኣ፡ ምርዑዋት ሰብ ሓዳር ዚኽፈልዎ ግብሪ ብሓፈሻ ካብቶም ከይተመርዓዉ ብሓባር ዚነብሩ መጻምዲ ዚኸፍልዎ ልዕል ዝበለ ከም ዚኸውን ይገብሮ።

Related links: