Living in Switzerland – Information and counselling online  

ብቐጥታ ዚኽፈል ግብሪ

መንበሪ ፍቓድ C ዘይብሎም ደቂ ወጻኢ ሰራሕተኛታት፡ ዚኸፍሉዎ ግብሪ ወርሓዊ ብቐጥታ ካብ ደሞዞም ብምቝራጽ እዩ።

እዚ ብቐጥታ ዚኽፈል ግብሪ ካብ ጠቕላላ ወርሓዊ እቶት እዩ ዚጽብጸብ። ንመካሓሲ ዚኽፈል ገንዘብን እተፈላለየ ደገፍ ከም ንቆልዑ ዚወሃብ፡ ናይ ምሳሕ ወይ መጓዓዓዚ ወጻኢታት ከምኡውን ሞቕሽሽን ናይ ሓደጋ ወይ ስንክልና ካሕሳን ድሕሪ ግብሪ ምኽፋል እዮም ናብ ደሞዝ ኪድመሩ ዚግባእ።
ኩነታት ሓዳር (ዘይምርዑው፡ ምርዑው፡ ሓያም፡ ካብ መጻምዱ እተፈልየ) ነቲ ዚኽፈል ናይ ኣታዊ ታሪፍ ግብሪ ይውስኖ እዩ።
 
ኣስተውዕል!
ኩነታት ሓዳር ኣብቲ ዓመት ለውጢ እንተ ኣምጺኡ (መርዓ፡ፍትሕ፡ሞት ወዘተ)፣ እዚ ለውጢ እዚ ብዝቐልጠፍ ንናይ ከባቢ ምምሕዳር ግብሪ ምሕባር ይግባእ።
 

Related links: