İsviçre’de Yaşam – Bilgi ve Online-Danışmanlık  

Eǧitim

İsviçre de eǧitim ve öǧretim, anaokulundan başlayan ve üniversiteye kadar devam eden toplumsal bir ödevdir. Eǧitim ve öǧretim esas olarak 26 kantonun yetkisine baǧlוdir. Bundan dolayו okul sistem ve programlarו çeşitlidir. Bu çeşitlilik en çok yabancו dil eǧitiminde kendini göstermektedir. Anaokullar ve zorunlu okullar, kantonlarוn ve belediyelerin ortak çalוşmalarו sonucu finanse ve organize edilirler.
.
Dikkat:
Zorunlu eǧitim esnasוnda olabilecek, bir kantondan diǧer bir kantona taşוnmalar nedeniyle okul deǧistirme, çocuklar için oldukça zorlu bir durumdur. Bu nedenle kantonlar yוllardan beri zorunlu okul eǧitm sürecinin birbirine uyuşturulmasו (HarmoS) konusunda çalוşmaktadוrlar.
 
Konfederasyon sadece iki politeknik okul için yetkilidir: Eidgenössische Technische Hochschule Zürich ETHZ ve l’Ecole politech fédérale de Lausanne EPFL

 

Okul tipleri

Bütün kantolar 1 ile 2 yil arasוnda deǧisen ana okulu hizmeti sunmaktadוrlar (okul öncesi). Tessin bölgesinde bu süre 3 yוl olarak belirlenmiştir. HarmoS ana okuluna devamlוlוǧi zorunlu kוlmayו amaçlamaktadוr.
 
Zorunlu okul 6 yaşוnו doldurmuş bütün çocuklar içindir.Bu süre 9 yוldוr ve 6 yוl ilkokul ve 3 yוl ortaokul olarak belirlenmiştir.Okullar ücretsizdir.
 
İsviçre de 18 yada 19 yaşlarוnda gençlerin büyük bir çoǧunluǧu ikinci dönem final sוnavlarוna girmektedirler.Bu sוnavlar gençlerin dönüşsüz meslek yaşantוsוna yada üst seviye okuluna (ES) gidebilmesini saǧlamaktadוr. Eǧer gençlerin, liseye gitmek için yeteneǧi, bilgisi yada edindikleri meslekleri varsa bu geçler eǧitimlerini bir üniversite bünyesinde veya yüksek özel okullarda (HES) devam ettirebilirler.
 
Halk okullarוna ek olarak İsviçre de bütün eǧitim seviyelerinde çeşitli eǧitimler veren özel okullarda bulunmaktadוr.
 

Eǧitim de özgür seçenek

Zorunluluklarוn yerine getirilmesi şartוyla, herkes özgürce kendi seçimi olan bir eǧitime devam edebilir. Üniversite ve yüksek okullar için eǧitim yerini seçme özgürlügü vardוr bununla birlikte bazו meslek alanlarוnda çוraklוk kontenjanו nedeniyle çeşitli sוnוrlandוrmalar bulunmaktadוr.
 
Ülke içi ve uluslararasו yer deǧistirme durumlarוnda diplomalarוn ve meslek eǧitimlerinin tanוnmasו güvence altוna alוnmוştוr.
 

Konuya ilişkin: Meslek geliştirme eǧitimi, Eğitim ödenekleri ve Burslar, Orta Okullar, Yabancı Diplomaların Tanınması, Yüksek Okullar, Ulusal dili öǧrenmek, Ana Okulu, themen/bildung/einreise-zu-bildungszwecken, Ana Okulu, Zorunlu eğitim, Meslek Eğitimi

Related links: